Sökning: "normativa mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden normativa mönster.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. EKO-förpackningar : En diskurs- och visuell analys av hållbarhetsstereotyper

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :linnea lindell; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; förpackningsdesign; grafisk design; representation; stereotyper; diskurs;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har syftet att undersöka diskurser och designstereotyper inom hållbarhetsdesign på ekologiska livsmedelsförpackningar. Undersökningen görs via en visuell och diskursanalys som granskar ett begränsat urval av produkter. LÄS MER

 3. 3. Kvällstidningarnas porträttering av kvinnliga mördare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Axelsson; Jenny Lokander; [2018]
  Nyckelord :porträttering; kvällstidningar; kvinnliga mördare; normativ femininitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras i svenska kvällstidningar och om det finns återkommande mönster i nyhetsrapporteringen genom att jämföra två aktuella mordfall. Tidigare forskning har identifierat olika sätt att porträttera kvinnliga mördare på. LÄS MER

 4. 4. Om deltagandets villkor : En normstudie i participationens tjänst

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Anastasia Theodoridoy; [2018]
  Nyckelord :Participatory archive; Participation; Participatory culture; Deltagande; Deltagande arkiv; Deltagande kultur; samverkan; Normer; Normsystem; Wikipedia.;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet participation har blivit ett centralt tema inom arkivprofessionen och den akademiska arkivvetenskapliga litteraturen. Trots detta råder det stor osäkerhet kring vad participation innebär i arkivsammanhang. LÄS MER

 5. 5. Tvåkönsnormen i förskolan - Att reproducera och tänja på gränserna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentin Vinteo; [2018]
  Nyckelord :förskola; genus; identitet; interaktion; kön; performativitet; tvåkönsnorm;

  Sammanfattning : I aktuella debatter behandlas normer kring kön med perspektiv på tvåkönsnormen vars konsekvenser beskrivs som exkluderande. I detta lyfts förskolan fram med betoning på att en mer inkluderande pedagogik är nödvändig. LÄS MER