Sökning: "normative leadership in agile organizations"

Hittade 1 uppsats innehållade orden normative leadership in agile organizations.

  1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
    Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

    Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER