Sökning: "normer och värden"

Visar resultat 16 - 20 av 166 uppsatser innehållade orden normer och värden.

 1. 16. "Alltså i tjuv och polis brukar jag lära mig vad poliser gör" : Barns perspektiv på lek och lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Dalida Kuruglic; Amanda Nieminen; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Lek; Lärande; Samband; Förskola;

  Sammanfattning : Enligt förskolans läroplan ska lek och lärande integreras i verksamheten och att utgå från barns perspektiv är en central del. Inom forskning i förskolan undersöks oftast pedagogers perspektiv och därför är syftet med denna studie att uppmärksamma hur barn uppfattar begreppen lek och lärande samt om och i så fall hur de beskriver samband mellan dessa. LÄS MER

 2. 17. Genomsyras omvårdnadsarbetet av den nationella värdegrunden i Äldreomsorgen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andréa Andersson; Linnea Tegelmark; [2018]
  Nyckelord :bemötande; nationella värdegrunden äldreomsorgen; brukare;

  Sammanfattning : 2011 skrevs den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Med denna bestämmelse skulle det bli tydligare med de etiska normer och värden som skulle ligga till grund för vård-och omsorgen i Sverige. LÄS MER

 3. 18. Att skapa plats för mörker och natthimlen : belysning och människan i stadens nattlandskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annika Lövemyr; [2018]
  Nyckelord :natthimlen; belysning; mörker; nattlandskap; ljusföroreningar; stjärnhimlen;

  Sammanfattning : Urbant mörker är något som är svårt att finna idag. Mörker är dock komplext då det tolkas olika på grund av skiftande förutsättningar. Mycket beror på hur synintrycken tolkas, men upplevelsen formas också av personliga erfarenheter. Detta gör att mörker kan erbjuda såväl intressanta upplevelser som vara en källa till otrygghet. LÄS MER

 4. 19. Jobbiga barn eller barn som har det jobbigt? : En kvalitativ studie av förskollärares bemötande av utmanande beteende hos barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Stina Tannerfalk; Karolina Eriksson-Steen; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Fostran; Normer; Värden; Förskollärares perspektiv; Utmanande beteende;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om förskollärares bemötande av utmanande beteende i barngruppen i relation till rådande normer och värden. Genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare undersöks vid vilka aktiviteter förskollärarna återkommande upplever utmanande beteende samt hur de resonerar kring sitt bemötande och de pedagogiska dilemman och organisatoriska hinder som de möter i samband med utmanande beteende. LÄS MER

 5. 20. ”Ja men vi är kompisar” – om begreppet ”kompis” och dess innebörd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Roth; Lovisa Jerlebrink; [2018]
  Nyckelord :barn; barngrupp; förskola; kamrat; kamratskap; kompis; pedagoger; vän; vänskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en större förståelse för hur begreppet “kompis” kan användas i en förskolemiljö. Vi vill även öppna dörren för fler diskussioner kring begreppets betydelse. I arbetet lyfts vilken tidigare forskning det finns om vänskap i förskolan, dock inget direkt om begreppet “kompis”. LÄS MER