Sökning: "normer och värden"

Visar resultat 21 - 25 av 166 uppsatser innehållade orden normer och värden.

 1. 21. Om deltagandets villkor : En normstudie i participationens tjänst

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Anastasia Theodoridoy; [2018]
  Nyckelord :Participatory archive; Participation; Participatory culture; Deltagande; Deltagande arkiv; Deltagande kultur; samverkan; Normer; Normsystem; Wikipedia.;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet participation har blivit ett centralt tema inom arkivprofessionen och den akademiska arkivvetenskapliga litteraturen. Trots detta råder det stor osäkerhet kring vad participation innebär i arkivsammanhang. LÄS MER

 2. 22. "...Och normen levde lycklig i alla sina dagar... eller?" : En kvalitativ studie kring förskolepersonals syn på sitt arbete kring olikheter och normer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nina Forsblom; Elin Hammarstedt; [2018]
  Nyckelord :förskola; olikheter; normer; normkritik;

  Sammanfattning : Förskolepersonalens pedagogiska förhållningssätt påverkar arbetet med normer och värden i förskolan. Det råder olika uppfattningar kring hur detta arbete ska se ut. LÄS MER

 3. 23. Pojkar av det rätta virket : En kvalitativ studie om den svenska fotbollens maskulinitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Jemt; [2018]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; Orientering; Subjektposition;

  Sammanfattning : Fotboll är en sport som säger sig stå för inkluderande, egalitära värderingar. Svenska Fotbollsförbundet strävar efter att föregå med gott exempel, vilket innebär att fotboll ska motverka alla former av diskriminering och bidra aktivt till jämställdhet och samhällsnyttiga värderingar och värden. LÄS MER

 4. 24. Skolans värdegrund : En kvalitativ studie om hur F-3 lärare kan arbeta med och reflektera kring skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Hesselgren; Lena Nidmark; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; läroplansteori; tolkning; värdegrundsarbete; styrdokument; läroplan; skolans värdegrund; konfliktlösning; tema; värden; normer.;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i syfte att fördjupa kunskapen både i om hur skolans värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur verksamma lärare reflekterar över vikten av värdegrundsarbete samt över sina egna arbetssätt. Genom att intervjua åtta lärare har vi undersökt hur de arbetar med skolans värdegrund samt hur de reflekterar över sitt eget värdegrundsarbete. LÄS MER

 5. 25. Attityder och normer inom lantbruket som hindrar samarbete i driftsbolag : en beteendestudie med bakgrund i teorin om planerat beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Karlsson; Cecilia Klasson; [2018]
  Nyckelord :lantbruk; samarbete; driftsbolag; attityder; normer; konkurrenskraft; theory of planned behaviour; pluralistic ignorance; cooperation; agriculture;

  Sammanfattning : Ända sedan EU-inträdet som tillåtit en öppen marknad på jordbruksprodukter, har konkurrensen på den svenska livsmedelsproduktionen ökat. Detta har lett till pressade priser och sjunkande lönsamhet för primärproducenterna. Detta har ställt höga krav hos producenterna som emellanåt tvingas gå på knäna för att överleva. LÄS MER