Sökning: "normer och värderingar förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden normer och värderingar förskolan.

 1. 1. Begränsar förskolans regler barnets rättigheter till delaktighet och inflytande? : En kvalitativ studie som analyserar förskollärarnas erfarenheter och ledarskap i förhållande till olika styrdokument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amina Elridi; Sanjin Dedic; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; mänskliga rättigheter; läroplansteori; pedagogiskt ledarskap; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskollärare hanterar dilemman när barnets rättighet till inflytande och delaktighet hamnar i konflikt med förskolans normer kring regler och villkor. Med fokus på delaktighet och inflytande har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys av tre artiklar utifrån barnkonventionen. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kristoffer Theander; [2020]
  Nyckelord :preschool child; policy document; normality; pathology; power; disciplinary power; biopower; discourse; genealogy; förskolebarnet; policydokument; normalitet; patologi; makt; disciplinär makt; biomakt; diskurs; genealogi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken påverkan som olika maktaspekter har på förskolebarnet. Studiens syfte är att ur fyra av förskolans policydokument utröna hur förskolebarnet konstrueras. LÄS MER

 3. 3. Styrs förskollärare av samhällets norm om mångfald?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edina Sabic; Ranja Bezzina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens Malmö symboliseras av en bred etnisk variation i samhällets population vilket gör att förskolorna präglas av mångkulturalitet. Den ökade variationen bland befolkningen skapar en komplexitet när det kommer till arbetet med mångfald eftersom förskollärarna enbart fokuserar på språk och etnicitet (Runblom, 2006, s. 7). LÄS MER

 4. 4. Dokumentering av förskolebarn - Förskollärares beskrivningar av dokumentationsarbetet kring barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Axelsson; Karin Tunström; [2020]
  Nyckelord :Förskola; dokumentation; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; handlingsplaner; Foucault; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med dokumentationen av barn i behov av särskilt stöd och synliggöra de svårigheter förskollärare har med dokumentationen. Syftet har även varit att granska hur handlingsplaner skrivs fram i verksamheten för att på så sätt analysera vilka stödinsatser som sätts in och vad de egentligen innehåller. LÄS MER

 5. 5. Hur kommer det sig att vi ser på barns olikhet, på olika sätt? : En vetenskaplig essä om behovet av kollegial reflektion i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; differences; reflection; norms and values; interculturality; intersubjectivity; Förskola; olikheter; reflektion; normer och värden; interkulturalitet; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : This essay deals with how we can look at children's differences and create an approach through interculturality as a method. The essay highlights the importance of collegial reflection, but also the individual reflection and that it is a necessity to create a common consensus on how to work with children who have a different pattern of behavior. LÄS MER