Sökning: "normer och värderingar i mexico"

Hittade 1 uppsats innehållade orden normer och värderingar i mexico.

  1. 1. När två kulturer möts i samma organisation : En studie av ett japanskt företag i Mexiko

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Erika Gyllensvaan; [2008]
    Nyckelord :Organisationskultur; japanskt ledarskap; globalisering; mångfald; mexikansk kultur; Hofstede;

    Sammanfattning : Globaliseringen spelar en stor roll i dagens konsumtionssamhälle. Multinationella företag breder ut sig över världen och anpassar sig efter lokala arbetsförhållanden i hopp om att anställa kompetent personal, minska utgifter och konkurrera med både lokala och globala företag. LÄS MER