Sökning: "normer om ursprung"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden normer om ursprung.

 1. 1. När fördomarna blir sanningar En kvalitativ studie om familjehemskonsulenters upplevelser av arbetet med rasifierade familjer i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Cederfeldt; Sandra Stenborg; [2021-05-31]
  Nyckelord :idealfamilj; familjehemsvård; rasism; intersektionalitet; antirasistiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur normer om idealfamiljen aktualiseras inom familjehemsvården samt analysera hur normer om idealfamiljen påverkar omgivande institutioners bemötande av familjehem med utländsk bakgrund. Materialet utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med familjehemskonsulenter från ett privat företag i Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. En fenomenografisk studie om högstadielärares erfarenheter och upplevelser med användning av pronomenet hen i klassrumsinteraktion : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charbel Rafhael Aphram; [2021]
  Nyckelord :gender; they; non-binary; binary; tradition; education; kön; hen; icke-binär; binär; tradition; utbildning;

  Sammanfattning : This study aims to examine high school teachers experiences with non-binary students in different aspects of social and cultural factors. The use of the pronoun they will have a central role in terms of how teachers perceive its signification and function in everyday meetings with non-binary students. LÄS MER

 3. 3. Är armén mogen för att leva som den lär? : Uppdragstaktik som militär kultur och inte bara en metod för ledning i strid

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Otterström; [2021]
  Nyckelord :uppdragtaktik; militär kultur; organisationskultur; förvaltningskultur; värderingar; normer; initiativ; ansvar;

  Sammanfattning : Uppdragstaktik som begrepp och ledningsmetod har funnits i Försvarsmakten sedan 1980-talet. Uppdragstaktiken har i Försvarsmakten vandrat mellan dess preussiska ursprung och en mer anglosaxisk skola vad avser ledning. LÄS MER

 4. 4. Är delaktighet, extra anpassningar och orienteringskurser inom vuxenutbildningen en fråga om tid?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Kristin Karlemi; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; extra anpassningar; kommunal vuxenutbildning; orienteringskurser; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur undervisande lärare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och svenska för invandrare beskriver att de arbetar med extra anpassningar, orienteringskurser och delaktighet. Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare att de arbetar med identifiering av elevers behov av extra anpassningar och orienteringskurser? Hur beskriver lärare att de arbetar med återkoppling kring extra anpassningar och orienteringskurser? Hur beskriver lärare elevers delaktighet i arbetet med extra anpassningar och orienteringskurser? Studien har en kvalitativ ansats i form av semi-strukturerade intervjuer med nio pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Fractured Earth: International State Responsibility and Climate Injustice in the Context of Fracking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sonja Román; [2021]
  Nyckelord :International State Responsibility; International Human Rights Law; International Environmental Law; climate change; fracking; Hydraulic fracturing; Paris Agreement; Third World Approaches to International Law; TWAIL; legal subjectivity; Argentina; Vaca Muerta; natural gas; fossil gas; bridge fuels; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medans världens fossila bränslereserver sinar har utvinningen av fossilgas genom hydraulisk spräckning, allmänt känt som fracking, vunnit mark internationellt. Parallellt med detta uppenbarar sig klimatförändringarnas katastrofala effekter och tiden är knapp för att ställa om global energiproduktion innan medeltemperaturen når så kallade ”tipping points”. LÄS MER