Sökning: "normer regler socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden normer regler socialt arbete.

 1. 1. Om det ska fungera bra kanske jaget får backa : En fenomenografisk kvalitativ analys av lärares uppfattningar om social kompetens.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Rebecca Ljunggren Eggefjäll; [2022]
  Nyckelord :social kompetens; sociala färdigheter; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna fenomenografiska studie är att undersöka skillnader och variationer i lärares uppfattningar om social kompetens hos elever i skolan och hur lärare upplever att det kommer till uttryck i deras arbete. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom socialt samspel mellan individer och grupper (Säljö, 2000). LÄS MER

 2. 2. Offer eller endast förövare? Män inom hedersrelaterat våld och fötryck : En kvalitativ studie om mäns utsatthet i en hedersrelaterad kontext 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Arzu Görgulu; Malika Isaeva; [2021]
  Nyckelord :Hederskultur; hedersrelaterat våld och förtryck; dubbla roller; män; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Hedersrelaterade frågor har fått alltmer uppmärksamhet i samhället, dock har debatten kring hederskultur endast fokuserat på kvinnors utsatthet. Studiens syfte är därför att undersöka samt öka kunskapen om mäns utsatthet inom hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 3. 3. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Svanberg; [2020]
  Nyckelord :lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Sammanfattning : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. LÄS MER

 4. 4. Polariseringen kring orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld : En kvalitativ diskursanalys om hur sju svenska forskningsverk beskriver orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Louise Edlund; Maria Saliba; [2019]
  Nyckelord :Honor-related violence; polarized debate; intersectionality; culture; social work and explanations of cause; Hedersrelaterat våld; polariserad debatt; intersektionalitet; kultur; socialt arbete och orsaksförklaringar;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work is to investigate how research on honor-related violence is structured and how this can potentially affect social work. The scientific problem we see is about the fact that the polarized debate regarding honor-related violence is a growing problem, not only in Sweden, but also in other Nordic countries. LÄS MER

 5. 5. Förälder och ex-kriminell : En kvalitativ studie om hur män och kvinnor stämplas och stigmatiseras utifrån stereotypa föreställningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Johansson; Stella Ekström; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; ex-kriminell och avvikare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ex-kriminella mammor respektive pappor upplevt sina myndighetskontakter och om de blivit stigmatiserade och stämplade utifrån sin kriminella bakgrund. För att uppnå syftet har vi utifrån en fenomenologisk ansats genomfört tio kvalitativa intervjuer. LÄS MER