Sökning: "normerade tester"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden normerade tester.

 1. 1. Dynamisk bedömning av ordförråd : En jämförelse mellan enspråkiga barn och flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Tor Alver; Konrad Stafring; [2019]
  Nyckelord :Dynamisk bedömning; ordförråd; flerspråkiga; PPVT-III; enspråkiga; ordförståelse; logoped;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund   Forskning har visat att flerspråkiga barn riskerar missvisande resultat när de bedöms med statiska tester. Detta då statiska tester i regel är normerade på en enspråkig population. Som alternativ till statiska tester har dynamisk bedömning föreslagits. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan läsning och skrivning. : En studie med i huvudsak kvantitativ ansats om elevers läs- och skrivförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Maria Antepohl; [2015]
  Nyckelord :reading; writing; assessment; läsning; skrivning; testning; bedömning;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på elevers kunskaper och förmågor ur främst ett kognitivt perspektiv.Syftet är att mäta och jämföra elevprestationer för läsning och skrivning för att förstå hur kunskaper och förmågor hänger samman och därigenom förstå mer om hur lärandeprocesser går till.Data från 63 elever i år 5 ingår i studien. LÄS MER

 3. 3. Narrativ förmåga på franska och svenska : En komparativ studie om enspråkiga och simultant flerspråkiga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne Haessig; Linda Tuvås; [2013]
  Nyckelord :logopedi; barn; flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; språkförmåga; bedömning; narrativ; narrativer; berättarförmåga; makrostruktur; story grammar; franska; svenska; språkdominans; dominant; språk; språkstörning; enspråkig; enspråkiga; flerspråkig; flerspråkiga; tvåspråkig; tvåspråkiga;

  Sammanfattning : Idag växer var femte barn i Sverige upp med fler än ett språk i sin vardag. Flerspråkiga barn följer samma steg i sin språkutveckling som barn som växer upp med endast ett språk. LÄS MER

 4. 4. Does training with the PhonicStick improve phonological awareness? : A meta study including one new pilot study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskapLogopedi

  Författare :Tom Ek; [2011]
  Nyckelord :phonological awareness; communicative device; PhonicStick; test material of phonological awareness; meta study; fonologisk medvetenhet; kommunikationshjälpmedel; PhonicStick; testmaterial av språklig medvetenhet; metastudie;

  Sammanfattning : The PhonicStick is a joystick which has been developed as a communicative device to be used by people with severe physical disabilities. During the developmental phase the possibility of using this device in order to train the phonological awareness of 6 – 8 year old children was examined. LÄS MER

 5. 5. Lus genom finkammen : Lärares möjligheter och hinder att upptäcka elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter 

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Anne-Lie Elofsson; [2009]
  Nyckelord :bedömning; kompetens; lästest; läsutveckling; motivation; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tillförlitliga och likvärdiga lärares bedömningar är enligt läsutvecklingsschemat LUS. Detta görs genom att jämföra elevers resultat på normerade lästest som mäter olika dimensioner i läsningen med lärarnas bedömningar enligt LUS. LÄS MER