Sökning: "normerat skadestånd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden normerat skadestånd.

 1. 1. Om straffande vitens skälighet : Och gränsdragningen mellan normerat skadestånd samt straffvite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Bullarbo; [2016]
  Nyckelord :Vite; straffvite; normerat skadestånd; oskälighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingrid Johnson; [2006]
  Nyckelord :Köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt gäller som en allmän avtalsrättslig princip, att en part som drabbats av ett avtalsbrott är skyldig att försöka begränsa den skada som avtalsbrottet medför, så att det skadestånd som den avtalsbrytande parten kan bli skyldig att betala inte blir större än vad situationen påkallar. Denna rättsprincip har fått uttryckligt lagstöd på köprättens område. LÄS MER