Sökning: "normgivningsmakt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet normgivningsmakt.

 1. 1. Lokala ordningsföreskrifter för allmän ordning : En kritisk analys av HFD 2018 ref. 75 och kommunal normgivningsmakt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Delegation av normgivningsmakt i ljuset av folksuveränitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Nylund; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; statsrätt; konstitutionell rätt; normgivning; delegation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En stor del av normgivningen beslutas inte av riksdagen, utan istället av regering och myndigheter. Denna uppsats handlar därför om de möjligheter till delegation av normgivningsmakt som finns i 8 kap. RF. LÄS MER

 3. 3. Ingen skatteflykt utan lag - Har tillämpningen av skatteflyktslagen inneburit att rättstillämparen blivit lagstiftare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Sundin; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatteflyktslagen; Skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteflyktslagen har kritiserats för att vara så vagt utformad att den kan sägas sakna materiellt innehåll. Vid ett sådant synsätt har lagstiftaren genom införandet av skatteflyktslagen delegerat normgivningsmakt till rättstillämparen. LÄS MER

 4. 4. Delegation av normgivningsmakt på skatteområdet : en komparativ studie av svensk och brittisk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Derk; [2015]
  Nyckelord :Statsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER