Sökning: "normkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet normkritik.

 1. 1. ”Vi alla är ju olika men vi är alla ändå lika. Alltså det är ju jätteviktigt.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adrienne Baker; Anna Henry; [2024-02-26]
  Nyckelord :Likabehandling; Normer; Normkritik; Makt; Förskola; Förskollärare; Intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet som framförs i denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur förskollärare beskriver att de omvandlar likabehandlingsplanen till ett praktiskt likabehandlingsarbete. Studien undersöker också vilka möjligheter och hinder som påverkar förskollärarnas likabehandlingsarbete och hur barnens görs delaktiga. LÄS MER

 2. 2. 30 år av livsfrågor och undervisning : En studie av erfarna religionskunskapslärares upplevelse av förändringar inom livsfrågeundervisningen i grundskolans senare del

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maya Andersson Fremén; [2024]
  Nyckelord :Livsfrågor; existentiella frågor; livsfrågeundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att förstå förändringar av elevers livsfrågor och lärares didaktiska val i livsfrågeundervisningen under de senaste 30 åren. Även lärarens förutsättningar och behov för undervisning av livsfrågor undersöks. LÄS MER

 3. 3. En normkritisk studie om förskollärares kriterier i valet av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Contreras Rubio; Angelica Ahrons; [2024]
  Nyckelord :Barnlitteratur; normkritik; representation; stereotypisering; makt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra åtta förskollärares perspektiv i hur de väljer ut barnlitteraturen i förskolan samt hur de beskriver sitt tillvägagångssätt för att den ska representera mångfald. Studien synliggör även hur förskollärare beskriver sitt användande av barnlitteraturen i samtal med barnen för att motverka reproducering av stereotyper utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Föds man i det eller? Vad?" : En diskursanalytisk studie av förskollärares utsagor gällande genus, jämställdhet och normer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellen Pehrsson; Malin Hedlund Bergqvist; [2024]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; normer; normkritik; förskola; förskollärares perspektiv ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa diskurser om genus och jämställdhet som framträder i förskollärares utsagor om deras arbete i förskolan. Frågorna som besvaras av studien är “Hur talar förskollärare om könsstereotypa val och fria val i förskolan utifrån ett förutbestämt fall?” och “Framkommer det könsstereotypa normer i förskollärarnas utsagor? I så fall, vilka?”. LÄS MER

 5. 5. Vem bär ansvaret? : En studie om gymnasielärares perspektiv på HBTQIA+-inkludering inom skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Junghagen; Tim Heinonen; [2024]
  Nyckelord :HBTQIA heteronormativitet inkludering psykisk ohälsa skola;

  Sammanfattning : HBTQIA+-personers ökade risk för psykisk ohälsa är nära kopplad till minoritetsstress, vilket innebär att dessa personer ofta utsätts för kränkningar, hot och diskriminering. Detta resulterar i en märkbar skillnad i upplevd psykisk ohälsa jämfört med personer som inte identifierar sig som en HBTQIA-person, då samhället övervägande formas efter en heteronormativ modell. LÄS MER