Sökning: "normkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet normkritik.

 1. 1. "Nobody´s equal ´til everybody´s equal" - En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexander Teame; William Turner; [2019-02-07]
  Nyckelord :Reklam; Identitetsgrupper; IKEA Sverige; Mångfald; Inkluderande kommunikation; Bildkommunikation; Normkritik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka frekvensen av representation av identitetsgrupper i IKEAs kundkataloger utifrån ett inkluderande perspektiv.Teori: Representation, Strategisk kommunikation, Bildanalys, NormkritikMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: IKEAs kundkataloger från år 1999, 2004, 2009, 2014 och 2019Resultat: Resultatet visar att frekvensen av representation av olika identitetsgrupper, utifrån ett inkluderande perspektiv, är något varierande. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara - inom normen? : En kvalitativ litteraturanalys ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Lövros; Anja Stjerndahl; [2019]
  Nyckelord :normkritik; normkreativitet; förskola; litteraturanalys; könsroller; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att söka svar på hur bilderböcker skulle kunna utgöra pedagogisk resurs för arbete med normer kopplade till genus och kön i förskolan. För att ta reda på detta förutsatte att utvalda bilderböcker analyserades utifrån centrala litteraturteoretiska perspektiv för att identifiera normer. LÄS MER

 3. 3. Normed Sustainability : A socio-technological journey in hygiene practices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA GUSTAFSSON; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; norm-critic; energy practices; hygiene; Hållbar utveckling; normkritik; energipraktiker; hygien;

  Sammanfattning : This report will guide you through a journey of a socio-technological research where questions evolved from the intertwining of technology and social structures will be answered. During spring 2019, this research project has taken part as a pilot study of a research project called Gendered sustainability: Norm-Critical explorations of energy practices for everyday transitions. LÄS MER

 4. 4. ”Det känns som om allt man gör på något vis handlar om värdegrund” : En kvalitativ intervjustudie med fyra gymnasielärare om värdegrundsarbete i svenskämnet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Kimberly Enqvist; [2019]
  Nyckelord :normkritik; tematisk analys; undervisning;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ intervjustudie ger detta arbete en inblick i fyra svensklärares perspektiv på värdegrundsarbete. Materialet behandlas genom en tematisk analys utifrån vilken fyra teman identifieras: ”Värdegrundsbegreppet”, ”Litteraturens roll”, ”Svenskans känsliga ämnen” och ”Demokratisk fostran”. LÄS MER

 5. 5. "Genusböcker finns det ju gott om" : Förskollärares uppfattningar om normkritiskt arbete med barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Aillinora Pettersson; Micaela Kimström; [2019]
  Nyckelord :anti-oppressive pedagogy; children´s literature; diversity; norms; norm critical perspectives; preschool; preschool teacher; barnlitteratur; förskola; förskollärare; mångfald; normer; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet normkritik och hur de tillämpar det i arbetet med barnlitteratur i förskolan. Forskning kring det normkritiska perspektivet visar att det krävs stor medvetenhet kring normer och privilegier för att vi inte omedvetet istället förstärker normer och skapa utanförskap. LÄS MER