Sökning: "normkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet normkritik.

 1. 1. "Men han är väl snäll? Han är ju snäll tycker jag..." : En kvalitativ studie om framställandet av funktionsvariationen autism i en barnbok samt nio elevers uppfattningar kring bokens huvudkaraktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Hernhag; [2022]
  Nyckelord :Functional variation; children s literature; autism; student perceptions; textual analysis; norm criticism; Funktionsvariation; barnlitteratur; autism; elevuppfattningar; textanalys; normkritik;

  Sammanfattning : Children’s literature that includes characters with functional variations is viewed as a tool to increase understanding in classrooms. However, this assumes that the characters are portrayed in a good light and present a positive image to pupils. LÄS MER

 2. 2. HR:s perspektiv på personalstrategi och ålder. En kvalitativ intervjustudie i fem organisationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ellika Ström; [2022]
  Nyckelord :Mångfald; inkludering; mentorskap; lärande; work-life balance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fler generationer än någonsin ska idag samsas på arbetsmarknaden och i våra organisationer, samtidigt som många upplever att det är svårt att få tag i rätt kompetens och vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för alla åldrar ökar. Denna uppsats intresserar sig för HR-funktionens syn på hur man arbetar personalstrategiskt ur ett åldersperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vad, hur, varför och för vem? : En kvalitativ studie om samspelet mellan lärares didaktiska val och elevers uppfattning om religionskunskapsundervisning med fokus på islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jonna Sköld; Mårten Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Norm critique; intercultural religious literacy; religious literacy; Islam; didactics; religious studies; Normkritik; interkulturell religionsdidaktik; religionsdidaktik; islam; didaktik; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : The study aims to investigate the correlation between teacher’s didactical choices and the student’s interpretation of religious studies that focuses on Islam. The data consists of two surveys answered by both teachers and students. In total, 22 teachers participated in the survey, and 55 students. LÄS MER

 4. 4. Att utmana föreställningar : En kvalitativ studie om genusmedveten vägledning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Szucs; Mattias Hallgren; [2022]
  Nyckelord :Genus; Kön; Studie- och yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om studie- och yrkesvägledares syn på genusmedveten vägledning i grundskolan. Vi vill även att få fördjupade kunskaper om vilka metoder och verktyg som vägledarna använder i arbetet med genusmedveten vägledning. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller att icke vara normkritisk : En kvalitativ studie om elevers perspektiv på genusnormer och jämställdhet i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nathalie Skoglar; [2022]
  Nyckelord :mathematics; gender norms; equality; anti-study culture; pupils’ perspective; matematik; genusnormer; jämställdhet; antipluggkultur; elevers perspektiv;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne i skolan där pojkar under en längre tid har presterat bättre i än flickor. Forskning påvisar att människor följer genusnormer och Skolverket har flertalet gånger gjort revideringar i styrdokumenten som ska motverka obalansen mellan flickor och pojkars prestationer. LÄS MER