Sökning: "normkritisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden normkritisk analys.

 1. 1. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

  Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER

 2. 2. Mindre och mindre tänker jag på att det är olika kön på eleverna : en kvalitativ studie om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriel Özkan; Felicia Rydstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa. Studiens frågeställningar är -          Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och förhållningssätt till normkritisk undervisning? -          Hur arbetar de i praktiken? Metod Vi har utfört kvalitativa intervjuer genomförda med fyra olika lärare i ämnet idrott och hälsa från fyra olika skolor undervisande i olika årskurser. LÄS MER

 3. 3. En normkritisk gransning av ett läromedel inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erik Lantz; Katarina Magnusson; [2018]
  Nyckelord :heteronormativ; heteronormen; queerteori; läromedel; litteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning heteronormen är rådande i ett läromedel i svenskämnet. Detta har undersökts genom att kritiskt granska hur sexuell läggning framställs i, av oss, utvalt läromedel. Vi har valt att använda oss av kvantitativ analys samt kvalitativ analys. LÄS MER

 4. 4. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER

 5. 5. Sex och samlevnadsundervisning : Högstadielärares förhållningssätt och köns-och sexualitetsnormers reproduktion och ifrågasättande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mya Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Sex och samlevnadsundervisning; kön; sexualitet; normkritisk pedagogik; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärares förhållningssätt till sex och samlevnad i skolan formar deras undervisning samt hur normer för kön och sexualitet reproduceras eller utmanas i, eller i talet om, undervisningen. De teoretiska perspektiv från vilken denna undersökning utgår från är dels ett socialkonstruktivistiskt, queerteoretiskt, genusteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER