Sökning: "novell"

Visar resultat 11 - 15 av 85 uppsatser innehållade ordet novell.

 1. 11. Staden som f(r)iktion : En maktanalys av rumsliga gestaltningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Fanny Wendt Höjer; [2018]
  Nyckelord :Space; place; feminism; post-colonialism; deixis; focalization; Rum; plats; feminism; [email protected]; postkolonialism; deixis; fokalisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker gestaltningar av rumslighet i Yxta Maya Murrays roman Locas och i Helena María Viramontes novell ”The Cariboo Cafe”. Utifrån en lefebvriansk förståelse av det sociala rummets produktion görs en feministisk, postkolonial läsning av rummets betydelse i texterna. LÄS MER

 2. 12. Att vingla vingligt på osäkra ben: gerundium och enledade satser i tre svenska översättningar av en rysk novell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marie Långström; [2018]
  Nyckelord :gerundium; enledade satser; Anton Tjechov; Gideon Toury; Mona Baker; interferens; standardisering; explicitering; ryska språket; översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gerundium och enledade satser överförts från en och samma ryska källtext till tre olika svenska måltexter skrivna av tre olika översättare. Källtexten utgörs av Anton Tjechovs novell Anna na sjeje, ‘En Anna om halsen’. LÄS MER

 3. 13. På och mellan raderna - elevers upplevelse av reciprok undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Brunner; [2017]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; reciprok undervisning; motivation; metakognition; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Brunner, Andreas. (2017). På och mellan raderna - elevers upplevelse av reciprok undervisning. On and between the lines - student’s experiences of reciprocal teaching. LÄS MER

 4. 14. Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Elin Engström; [2017]
  Nyckelord :Imagery; descriptive translation studies; polysystem theory; Stephen King; Bildspråk; DTS; polysystemteori; Stephen King;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för översättningen av en novell skriven av Stephen King. Förutsättningar för vald översättningsprincip är polysystemteori, deskriptiv översättningsvetenskap, tänkt målgrupp och resultatet av en stilanalys av källtexten där en riklig förekomst av bildspråk tydliggjordes. LÄS MER

 5. 15. Tystnad - talande tystnad : Luckor och möjlighetsutrymmen i Alice Munros novell "Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anderson Adrian; [2017]
  Nyckelord :gaps; spaces of possibilities; interpretation; anticipation; intentionality; focalization; anachrony; ellipsis; genre; genre play; adaptation; alice munro; hateship friendship courtship loveship marriage; luckor; möjlighetsutrymmen; tolkning; anticipation; intentionalitet; fokalisering; anakroni; ellips; genre; genrelek; adaption; alice munro; hateship friendship courtship loveship marriage;

  Sammanfattning : .... LÄS MER