Sökning: "ntervju"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ntervju.

  1. 1. Lärares hantering av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för läsning på höstterminen i årskurs 1 - En kvalitativ intervjustudie av sex lågstadielärares uppfattningar

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Kristiina Halonen; Anne Wallberg; [2020-06-23]
    Nyckelord :bedömningsstöd; läsförståelse; årskurs 1; ntervju; fenomenografi;

    Sammanfattning : Syfte Kunskapskrav i läsförståelse för skolans årskurs 1 infördes år 2016. Sedan dess är lärarna ålagda att bedöma elevernas läsförmågor på höstterminen i årskurs 1 med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. LÄS MER