Sökning: "nurse and workplace violence."

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden nurse and workplace violence..

 1. 1. Hot och våld orsakat av patienter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Nilsson; Felicia Schroeder; [2020-08-06]
  Nyckelord :Workplace violence; nurse; consequences; patient care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsplatsvåld är ett välkänt problem inom sjukvården både i Sverige och globaltdär den anställda drabbas innan, under eller efter arbetspasset. Det finns begränsad mängdstatistik rörande våldets prevalens. Det finns flera orsaker till att våld uppstår, till exempelbristfälliga rutiner och ensamarbete. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden av patienter inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Niklas Johansson; Mattias Kristiansson; [2020]
  Nyckelord :Hospital; Literature review; Nurse; Threats and Violence; Hot och våld; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personal inom hälso- och sjukvården löper en större risk att utsättas för hot och våld på grund av direktkontakt med människor. Den senaste tiden inom den svenska hälsooch sjukvården har det skett en ökning av hot och våld. En majoritet av sjuksköterskor har varit utsatta för hot och våld. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och attityder kring våld i nära relation - i möten med kvinnliga patienter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Bjerre; Fanny Schultz; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; intimate partner violence; nurse; nursing care; women; Attityder; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelser; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation mot kvinnor är ett pågående folkhälsoproblem i Sverige och globalt. Patienter reagerar olika på våldet och har ibland svårt att identifiera sig med sin våldsutsatthet. Hälso- och sjukvården utgör ofta första instans när kvinnor söker hjälp och har ett ansvar i att identifiera våldsutsatthet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningar. : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fanny Hörberger; [2020]
  Nyckelord :Emergency department; experience; literature review; nurses; threats; violence; qualitative; Akutmottagning; hot; kvalitativ; litteraturöversikt; sjuksköterskor; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hot och våld mot vårdpersonal är ett aktuellt ämne och ett globalt växande problem i dagens samhälle. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar anses vara en av professionerna som är i störst risk för att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 5. 5. Aggressivitet på akutmottagningar – en del av arbetet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Oliver Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurse; the Bergen model; threat; violence; Bergenmodellen; hot; sjuksköterska; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom vård och omsorg skapar fysiska, psykiska och ekonomiska problem för de inblandade, arbetsplatsen och samhället. Akutsjukvården är ett av de mer drabbade vårdområdena. Syfte: Litteraturöversiktens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på akutmottagningar. LÄS MER