Sökning: "nurse digital"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden nurse digital.

 1. 1. Mobila applikationer som stöd för egenvård vid hypertoni : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Sikström; Pi Åhnberg; [2022]
  Nyckelord :Hypertension; Mobile applications; Support for self-care; Hypertoni; Mobila Applikationer; Stöd till egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund    Hypertoni är en allvarlig folksjukdom som kraftigt ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, stroke, njurproblem och andra livshotande sjukdomar samt för tidig död. Cirka 1,28 miljarder människor lider av hypertoni. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av digital kommunikation med närstående och patienter under Covid-19-pandemin : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carl-Filip Björk; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Digital communication; Intensive Care Unit; Intensive Care Nurse; Prohibited from visiting; Covid-19; Digital kommunikation; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Besöksförbud;

  Sammanfattning : Introduktion: Under Covid-19-pandemin var det besöksförbud på de flesta intensivvårdsavdelningar (IVA) och ett stort flöde av smittade patienter. Närståendes fysiska besök ersattes med videosamtal och andra digitala kommunikationslösningar. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenhet av att använda digitala stöd i samband med arbetsrelaterad stress: : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Widell; Kristina Rosendahl; [2022]
  Nyckelord :district nurse; digital support; experiences; work-related stress; arbetsrelaterad stress; digitala stöd; distriktssköterska; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig arbetsrelaterad stress ses som en bidragande orsak till en negativ påverkan på människans hälsa. Distriktsköterskan har en central roll inom hälso-och sjukvården och arbetsuppgifterna är många samt varierande. LÄS MER

 4. 4. E-hälsans möjligheter för nära vård inom oftalmologisk omvårdnad : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gabriella Börstell; Jonas Jönsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala tjänster inom E-hälsoområdets utveckling ger upphov till nya möjligheter inom hälso- och sjukvården, exempelvis ökad känsla av delaktighet för individen. Samtidigt för utvecklingen med sig konsekvenser i rättsliga och etiska sammanhang där patientsäkerheten kan äventyras. LÄS MER

 5. 5. Digitala stöd för hemsjukvårdssjuksköterskans informationshantering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Alicia Lindmark; Niki Svensson; [2022]
  Nyckelord :Hemsjukvårdssjuksköterska; Informationsflöde; Journey map; Interaktionsdesign; Digitalisering; Hemsjukvård; Digitala stöd; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To meet the needs caused by an aging population, Swedish healthcare must change to become more efficient. The healthcare system needs to be reconstructed, and the care needs to shift to become more patient centered. Therefore, home healthcare will become increasingly important. LÄS MER