Sökning: "nurse-patient relations"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden nurse-patient relations.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Lindqvist; Moa Algelin; [2021]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Professional-patient relations; Communication; Qualitative studies; Literature review; Nurse-patient relations; Bröstcancer; Hälsopersonal-patientrelationer; Kommunikation; Kvalitativa studier; Litteraturöversikt; Sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer drabbar cirka 9000 kvinnor varje år i Sverige. Kvinnor drabbas både psykisk och fysiskt. Beroende på vilket stadium man är i livet hanterar kvinnor bröstcancerdiagnoser på olika sätt. Som sjuksköterska är det viktigt att se hela patienten för att kunna skapa en god vårdrelation och ge god vård. LÄS MER

 4. 4. Palliativ hemsjukvård : Litteraturöversikt över distriktssköterskans möte med den äldre patienten och närstående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Alsing; Olivia Rösth; [2021]
  Nyckelord :District nurse; experience; literature review; palliative home care; person-centered perspective; relations; Distriktsköterska; litteraturöversikt; palliativ hemsjukvård; personcentrerat perspektiv; relation; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnad inom palliativ vård är komplex och ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. Distriktssköterskor som arbetade inom hemsjukvården träffade patienter som var i behov av palliativ vård. Behovet av palliativ hemsjukvård kommer att öka i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : kvinnans upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elinor Algovik; [2021]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Encounter; Nurse-Patient Relations; Experience; Våld i nära relationer; Möte; Sjuksköterska-patientrelation; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relationer är en av de mest förekommande formerna av våld som kvinnor utsätts för runtom i världen. En orsak som försvårar arbetet är att den utsatta och gärningsmannen har en känslomässig relation till varandra. LÄS MER