Sökning: "nursing documentation"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden nursing documentation.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att känna igen sepsissymtom hos patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ajla Galic; Atif Ribic; [2024]
  Nyckelord :känna igen; litteraturstudie; omvårdnad; patient; sjuksköterska; sepsis; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en livshotande organdysfunktion som orsakas av ett stört systematiskt svar på en infektion och drabbar årligen 48,9 miljoner människor globalt. Sepsis är en diagnos som globalt sett är associerad med hög morbiditet och ökad mortalitet, detta eftersom sepsis är ett tillstånd som kan bli livshotande om inte effektiv behandling snabbt sätts in. LÄS MER

 2. 2. Det förebyggande arbetet mot trycksår inom samtliga delar av sjukvården : En litteraturstudie om sjuksköterskors ansvar och evidensbaserade preventionsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Kvilten; [2023]
  Nyckelord :Trycksår; trycksårsprevention; prevention; sjuksköterska; evidens; lidande; förebyggande; hjälpmedel; vändschema; hygien; nutrition;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcers are a global problem with major consequences. The prevalence is high in all branches of healthcare, despite the fact that the ulcers are preventable. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att förebygga trycksår inom slutenvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Farhiyo Ibrahim Mohamud; Rahma Mohamad Adan; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Experience; Pressure Ulcer; Prevention and Hospital; Sjuksköterskor; Erfarenhet; Trycksår; Prevention; Slutenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en skada i huden eller närliggande vävnader som kan uppstå på grund av tryck. En journalgranskning utförd i Sverige mellan 2013 och 2019 redovisar de vanligaste vårdskador, där trycksår motsvarar cirka 8% av de rapporterade sjukhusförvärvade skadorna. LÄS MER

 4. 4. TRYCKSÅRSFÖREBYGGANDE  OMVÅRDNAD : En allmän litteraturöversikt utifrån sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Clara Hellgren; [2023]
  Nyckelord :erfarenheter; omvårdnad; prevention; sjuksköterskor; trycksår.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna inom vården och påverkar patienter negativt, då smärtan och obehaget som orsakas av trycksåret påverkar dem både fysiskt och känslomässigt. En patient kan utveckla trycksår snabbt om inte kroppens position ändras för att avlasta tryck av kroppens tyngd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnaden till patienter med obstipation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Karlsson; Carl Netterberg; [2023]
  Nyckelord :Constipation; experiences; nurse; nursing care; patients; Erfarenheter; obstipation; omvårdnaden; patienter; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstipation är ett obehagligt och vanligt förekommande tillstånd. Symtom som bukuppspändhet, buksmärta, kräkningar, fatigue och huvudvärk är vanliga vid obstipation. LÄS MER