Sökning: "nursing home"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade orden nursing home.

 1. 1. Offentlig konst inom vård- och omsorgsboenden - En undersökning om äldres delaktighet vid val av konst på vård- och omsorgsboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefine Elna Karlsson; Lina Von Tell; Sandra Rönnberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Ageism; Nursing homes; Public Art; Decision-making; Participation;

  Sammanfattning : Since 2013, Gothenburg's Art unit has been given responsibility for all art in the city's nursing homes, they are a part of the public administration. Gothenburg Art describes in an article published in 2014 that, according to their mission, art should simulate and evoke discussion among the elderly. LÄS MER

 2. 2. Betydande delaktighet : En litteraturöversikt av anhörigas erferanheter vid vårdplaneringssamtal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Buskas; Nathalie Andersson Granfors; [2023]
  Nyckelord :Care plan meeting; general literature review; nursing home; participation; relatives experience; Allmän litteraturöversikt; anhörigas erfarenheter; delaktighet; vårdboende; vårdplaneringssamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet erfars av de äldre när de har en stöttande anhörig vid sin sida, och en god relation till sjuksköterskor finns. Sjuksköterskor erfar delaktighet som en balansgång mellan att vara rak och ärlig och att vara sensibel, men de ser det som ett kall att lära känna de äldres livshistoria och öka deras delaktighet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag förutsätter att personalen jobbar utefter sin bästa förmåga” : En metodkombinationsstudie om hur omsorgspersonal och enhetschefer resonerar kring komplexa omsorgssituationer där vanvård och försummelse förekommer inom ordinärt boende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Grännö Lundmark; Johanna Robertsdotter; [2023]
  Nyckelord :Social work; home care services; neglect; ageism; knownledge; Socialt arbete; ordinärt boende; vanvård och försummelse; ålderism; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning utförd inom särskilda boenden har visat att det är ett förekommande problem att äldre utsätts för vanvård och försummelse utförd av personal. Forskning om vanvård och försummelse inom ordinärt boende i svensk kontext är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att genomgå en abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alva Hjorthaug; Wilma Sevä; [2023]
  Nyckelord :Experience; induced abortion; nursing; qualitative study; encounter; Bemötande; inducerad abort; kvalitativ studie; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: In Sweden and Norway, several thousand abortions are performed each year, which means that many women come into contact with abortion care. Undergoing an abortion can be both mentally and physically stressful for the woman, both the process of making a decision, going through the abortion, and the period after. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid hörselnedsättning : En allmän litteraturöversikt ur vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magdalena Marta Witek; [2023]
  Nyckelord :Callista Roy; hearing loss; nurse; nursing care; nursing home; nursing staff; Callista Roy; Hörselnedsättning; omvårdnad; sjuksköterska; vård- och omsorgsboende; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre med hörselnedsättning är sårbara i dagens samhälle, även inom vård- och omsorgsboenden. Hörselnedsättning bland äldre upplevs problematisk och kan leda till komplexa situationer i vardagen. Vårdpersonal bär ansvar för omvårdnad av alla människor, oberoende tillstånd. LÄS MER