Sökning: "nursing instructors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nursing instructors.

 1. 1. Huvudhandledare och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituation på anestesiklinik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2010]
  Nyckelord :nursing instructors; head tutor; clinical education; students; experience; fenomenography; handledare; huvudhandledare; kliniskt utbildningsansvarig; studenter; upplevelse; fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna intervjustudie var att undersöka huvudhandledares och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituationen på en anestesiklinik. Totalt intervjuades 6 huvudhandledare och 5 kliniskt utbildningsansvariga. LÄS MER

 2. 2. Studenters upplevelser av handledning : under specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning anestesisjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2009]
  Nyckelord :nursing instruktors; clinical educators; nurse edukation; critical care; confirming; students; experience;

  Sammanfattning : The aim of this study was to learn how students in specialist nurse education with direction towards nurse anaesthetist experienced tutorial given during their specialist placement.  The chosen method of the study was qualitative interview with phenomenological approach. LÄS MER

 3. 3. Sedd eller osedd

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Irene Ekström; [2008]
  Nyckelord :the Nursing Care Programme; upper secondary school; relations; learning; teenagers; the pedagogical meeting; relation; lärande; ungdomar; det pedagogiska mötet; Omvårdnadsprogrammet; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka det pedagogiska mötet ur ett elevperspektiv. Vilka olika typer av möten upplever en elev och hur påverkas hon/han av dessa? Sju intervjuer genomfördes med elever som gick sista året på Omvårdnadsprogrammet. Undersökningen gjordes genom en öppen riktad intervju. LÄS MER