Sökning: "nursing intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden nursing intervention.

 1. 1. Nursing intervention for self-management among patients with hypertensio : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ying He; Fangling Jiang; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effekter av omvårdnadsåtgärder vid våldsutsatthet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Blomqvist; Salman Tepsaev; [2021]
  Nyckelord :Nursing; intimate partner violence; health; distress; Omvårdnad; våld i nära relationer; hälsa; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är ett globalt problem som påverkar kvinnans fysiska och psykiska hälsa på både kort och lång sikt. Eftersom våldsutsatta kvinnor ofta söker hjälp hos sjukvården i första hand behöver sjuksköterskan ha en beredskap för att kunna möta kvinnans specifika behov av vård och stöd. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens hos personer på särskilt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Andersson; Caroline Hedström; [2021]
  Nyckelord :BPSD; icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; särskilt boende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 90 % av alla personer med demens drabbas någon gång av BPSD. Hur symtomen yttrar sig är väldigt individuellt och behandling bör efter utredning av eventuella bakomliggande orsaker, i första hand vara av icke-farmakologisk art. LÄS MER

 4. 4. Kan tranbär förebygga urinvägsinfektioner? : Med primärt fokus på äldre vårdtagare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Savin Khadida; Jelan Al-Hedr; [2021]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; prevention; geriatrics; cranberries; urinary tract infection; elderly; Antibiotikaresistens; förebyggande; geriatrik; tranbär; urinvägsinfektion; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) är den vanligaste förekommande bakteriella infektionen på äldreboenden. Idag behandlas den oftast med antibiotika men med det ständiga hotet av antibiotikaresistens krävs det andra alternativ till prevention. LÄS MER

 5. 5. Att belysa hur sjuksköterskor kan arbeta med pre- och postoperativa omvårdnadsinsatser i relation till smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Olivia Eriksson; Tova Granlöf; [2021]
  Nyckelord :Care; nursing; pain; postoperative; preoperative; Omvårdnad; postoperativt; preoperativt; smärta; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta är något som många patienter upplever i samband med kirurgiska ingrepp. Måttlig till intensiv smärta är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och otillräcklig utbildning och okunskap kan bidra med en rad olika komplikationer efter operation. LÄS MER