Sökning: "nutrients"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade ordet nutrients.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 2. 2. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER

 3. 3. The potential of innovative dry source-separating urban sanitation technologies in Montero, Bolivia : A sustainability assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ylva Geber; [2020]
  Nyckelord :Montero; UDDT; nutrient recycling; sanitation; sustainability; multiple criteria; health; resource use; environmental; technical; organizational; financial; fertilizer; Montero; UDDT; näringsåtervinning; sanitet; hållbarhet; multipla kriterier; hälsa; resursanvändning; miljö; tekniskt; organisatorisk; finansiellt; gödselmedel;

  Sammanfattning : Montero is one of the cities with the highest population growth inthe lowlands of Bolivia. According to Montero's municipal plan for water and sanitation, only 36 % of the population in the urban areas of Montero is connected to the sewage system. LÄS MER

 4. 4. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kajsa Hillberg; [2020]
  Nyckelord :kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Sammanfattning : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av näringsinnehållet i björkblad på gödslad och ogödslad mark i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Eriksson Harald; [2020]
  Nyckelord :skogsgödsling; växtnäringsämnen; björkblad; näringsanalys;

  Sammanfattning : Skogen både som råvarukälla och koldioxid ackumulerande spelar en central roll i arbetet med att bromsa växthuseffekten, vilket har lett till ökat intresse för produktionshöjande åtgärder som behovsanpassad gödsling i granungskog. Gödslingen sker regelbundet under ungskogsfasen med givor utformade efter trädens behov och med hänsyn till kväveläckage. LÄS MER