Sökning: "nutrition demens"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden nutrition demens.

 1. 1. Gynnsam måltidsmiljö vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hares Tamana; Anna Nieto Andree; [2019]
  Nyckelord :demens; nutrition; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Nutritional complications are common in patients with dementia. Various factors such as social, cognitive and environmental factors may influence and affect the patient ́s food intake. Problem: Unhealthy meal environment for patients with dementia affect both the nutrition and fluid intake. LÄS MER

 2. 2. Förebygga undernäring hos personer med demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sukanya Graf; Therese Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Dementia; literature review; malnutrition; nutrition; person-centered care; Demens; litteraturöversikt; malnutrition; nutrition; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag ungefär 130 000 - 150 000 personer med demenssjukdom. Sjukdomen orsakas av skador i hjärnan som medför en rad symtom som påverkar olika förmågor negativt hos personen som är drabbad. Detta leder i sin tur att personen blir beroende av omgivningen. LÄS MER

 3. 3. Nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder för personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pontus Tranfelt; Annie Costell Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Malnutrition; Meal and Intervention.; Demens; Undernäring; Måltid och Intervention;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer ökar i Sverige och i takt med det ökar även prevalensen av demenssjukdomar. Problematik med att inta tillräckligt med näring är särskilt förekommande hos personer med demenssjukdomar och kan innebära en ökning av en rad olika riskfaktorer och komorbiditet. LÄS MER

 4. 4. Prevention av undernäring hos personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zandra Lindoff; Lisa Thildéus; [2017]
  Nyckelord :Demens; undernäring; prevention och omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då andelen äldre i samhället ökar förväntas även antalet som drabbas av demenssjukdomar att öka. Samtidigt förekommer undernäring i stor utsträckning hos personer med demens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende prevention av undernäring hos personer med demens. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som kan stödja nutritionsintaget för personer med demens – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Bergman; [2017]
  Nyckelord :Dementia; intervention; nutritional care; person-centered care; Demens; nutrition; omvårdnadsåtgärd; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige lever runt 160,000 människor med demens, vilket är ett neurologiskt tillstånd där hjärnvävnad förtvinat. Detta leder till att fysiologiska och kognitiva funktioner försvagas. LÄS MER