Sökning: "nya lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 1696 uppsatser innehållade orden nya lärare.

 1. 1. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 2. 2. "Åhh fröken kan vi inte ha drama igen" eller elevers upplevelse av att arbeta me drama som komplement i svenskundervisnigen. : En interventionsstudie i grundskolaans årskurs två.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sara Nilsson; [2024]
  Nyckelord :drama; multimodalitet; undervisning; lågstadiet; estetiska verktyg; sociokulturellt perspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : PISA-resultatet (2022) visar på vikten av att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, där skolan förväntas bidra till en likvärdig utbildning för alla elever oberoende deras olika förutsättningar. Tidigare forskning har visat att multimodala arbetssätt kan bidra till ökad läs- och skrivinlärning bland elever i de lägre årskurserna. LÄS MER

 3. 3. Läroboksanalys av uppgifter med programmeringsinnehåll i matematikböcker på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ulf Sonnfors; Emelie Gunnarsson; [2024]
  Nyckelord :högstadiet; läroboksanalys; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Införandet av programmering i den svenska grundskolans läroplan har skapat utmaningar för lärare, som står inför komplexiteten att integrera denna nya komponent i en redan befintlig läroplan. Trots att det har gått flera år sedan programmering inkluderades i LGR11 och förstärktes i LGR22, upplever lärare fortfarande svårigheter med att införliva programmering i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt dess koppling till synen på lärande : Möjligheter och utmaningar för en förbättrad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Berggren; Johan Rydberg; [2024]
  Nyckelord :Formativ bedömning; återkoppling; matematik; biologi; fysik; lärandeteorier;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie, som ämnar att undersöka vad som kännetecknar formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt hur formativ bedömning knyter an till olika lärandeteorier. Formativ bedömning är en praktik som visat sig hjälpa elever att utveckla nya kunskaper och förmågor. LÄS MER

 5. 5. Övervikt och fetma hos elever -  idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med                                               övervikt i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anatoli Theologou; [2024]
  Nyckelord :grading; obesity; health; physical activity; PE teacher; performance; overweight; betygsättning; fetma; hälsa; fysisk aktivitet; idrottslärare; prestation; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med övervikt i idrottsundervisningen (att göra undervisningen tillgänglig för alla). Två centrala frågeställningar ställs: (1) På vilket sätt anpassar idrottslärare undervisningen för elever med övervikt? (2) Hur betygsätts elever med övervikt? Genom en systematisk informationssökning består kunskapsöversikten av tolv primärkällor. LÄS MER