Sökning: "nya manligheten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden nya manligheten.

 1. 1. Framställningen av nya manligheten : En diskurspsykologisk analys av tre svenska, kända män i tv-program

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Nordström; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; tv-program; manliga programledare; nya manligheten; subversivitet;

  Sammanfattning : Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. LÄS MER

 2. 2. Manlighet till salu - en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Fredriksson; Malin Vennberg; [2011]
  Nyckelord :självidentitet; mansideal; livsstilsförändring; livsstilsmagasin; konsumtion; manlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Manlighet till salu – en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King Författare: Marcus Fredriksson och Malin Wennberg Universitet: Lunds Universitet Enhet: Medie- och kommunikation Kurs: MKVK02:3 Kandidatuppsats Termin och år: Vt 2011 Institution: Kommunikation och medier (KOM) Handledare: Tobias Linné Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att urskilja på vilket sätt manlighet framställs och upprätthålls i förhållande till konsumtion i avsnitten ”Smart” och ”Manual” i magasinen Café och King. Då mannen i dagens samhälle kan sägas leta efter en ny roll har livsstilsmagasin fått en allt större publik. LÄS MER

 3. 3. I manlighetmytens hemliga tjänst : En semiotisk studie av tidskriften Cafés konstruktion av manlighetsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronika Bäckman; [2011]
  Nyckelord :Maskulinitet; Mytologi; Roland Barthes; Magazine Café;

  Sammanfattning : I feministiska studier är man inte sen med att påpeka att olika typer av kvinnligheter bäddar olika mycket för framgång i samhället. Trots att manligheten rimligen bör vara lika komplicerad talas det sällan om mannen på samma sätt vilket har lett till att många män känt sig knutna till en mansroll de finner svår att leva upp till. LÄS MER

 4. 4. Unga män om heder och vanära - unga invandrarmäns tankar om heder och egna val

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helene Eliasson; [2008-09-17]
  Nyckelord :heder; unga invandrarmän; maskulinitet; rykte; valmöjlighet;

  Sammanfattning : Det finns en hel del forskning om hedersrelaterad problematik. Det har också skrivits ett flertal skönlitterära böcker i ämnet samt skildrats i massmedia. Oftast skildras flickorna/kvinnorna som offer och pojkarna/männen som förövare, vilket naturligtvis är fullständigt relevant utifrån de händelserna som har skildrats. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitetens förändrade former

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Erika Lidén; Jessica Henriksson; [2007]
  Nyckelord :Maskulinitet; manlighet; familjeliv; partnerskap; arbetsliv; sexualitet; kroppsideal;

  Sammanfattning : Abstract Under de senaste tvåhundra åren har maskuliniteten fått nya hegemoniska former och frågan är hur detta har påverkat konstruktionen av maskuliniteter? Maskulinitet påverkas och förändras bland annat av förändrad arbetsmarknad samt den höga skilsmässofrekvensen. Synen på mannens maskulinitet har förändrats över tid, den traditionella mannen som anses vara känslokall och ansvarsfull familjeförsörjare har tagit nya former. LÄS MER