Sökning: "nya socialsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden nya socialsekreterare.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur nya och erfarna socialsekreterare påverkas av det emotionella lönearbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Izabella Yemortaji; Sarah Ahmed Japara; [2021-02-12]
  Nyckelord :emotioner; nya socialsekreterare; erfarna socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; copingstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med en jämförande ansats undersöka hur nya respektive erfarnasocialsekreterare upplever och hanterar den emotionella påverkan som uppstår i deras arbete.Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har inhämtatsgenom den semistrukturerade intervjumetoden. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares erfarenheter av klientmöten under Covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katrin Milky; Hanna Lindström; [2021]
  Nyckelord :Möte; kommunikation; Covid-19; socialt arbete; digitalisering; klient;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg erfar att Covid-19-pandemin har påverkat deras arbetssätt och möten med klienter. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "Jag har inte utbildat mig i 3,5 år för att sitta vid en dator, jag vill träffa människor" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefin Nilsson; Cecilia Hedemalm; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; financial aid; social work; social worker; Digitalisering; ekonomiskt bistånd; socialt arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av hur digitaliseringen har förändrat arbetet inom ekonomiskt bistånd. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare från samma kommun där verksamheten nyligen genomgått en digitaliseringsprocess. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterare med dubbla roller : En kvalitativ studie om införandet av verksamhetssystemet Combine

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Almedina Besic; Julia Düring; [2021]
  Nyckelord :social work; participation and organizational change; social work and organizational change; organizational change; digitalization in social work; operating system; Socialt arbete; delaktighet och organisationsförändring; Förändringsarbete i socialtjänst; organisationsförändring; digitalisering inom socialtjänst; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : This study investigates the approach a medium-sized municipality in Sweden takes during the process of establishing a new operating system. The main focus of the study is the roles of the social workers in the process of change, and how they are experience their involvement. LÄS MER

 5. 5. “Det ska finnas krav, det har alltid funnits krav”. En kvalitativ studie om Nödbiståndsrutinen, socialsekreterare och strukturell hemlöshet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Pettersson; Christopher Savin; [2020-06-02]
  Nyckelord :socialt arbete; hemlöshet; nödbistånd; socialtjänst; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med boendefrågor på socialtjänsten förhåller sig till institutionens skärpta krav på motprestation från de hjälpsökande. Denna undersökning görs mot bakgrunden av den mediala uppmärksamhet som följt den nya Rutin nödprövning/nödbistånd boende, vilken under 2019 har implementerats i socialtjänstens verksamheter i Göteborg, samt ett kunskapsläge som framhäver och problematiserar individualismens och nyliberalismens förtecken i det offentliga arbetet med hemlöshet. LÄS MER