Sökning: "nyanlända elever"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade orden nyanlända elever.

 1. 1. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers mottagande och inkludering : Ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Hanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Nyanlända elever; inkludering; mottagande; svenska som andraspråk; språk- och kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning vilket för med sig nya språk, kulturer, religioner och synsätt för läraren i klassrummet (Skolverket, 2022). Denna studie undersöker lågstadielärares perspektiv på nyanlända elevers mottagande och inkludering i undervisningen samt hur skolornas resurser som svenska som andraspråkslärare används för att främja detta. LÄS MER

 3. 3. Självständigt arbetei fördjupningsämnet samhällsorientering : Hur upplever elever demokratiundervisningen i samhällskunskap i grundskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gexha Elona; [2023]
  Nyckelord :demokrati; elev; grundskola; lågstadiet; nyanlända; perspektiv; samhällsundervisning.;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka elevers upplevelse av demokratiundervisningen i samhällskunskap? Problem: Effekten det kan ha på hur man blir en delaktig demokratisk medborgare i framtiden. Metod: De ämnesrelaterade sökorden genererade via olika databaser tillförlitliga vetenskapliga artiklar, avhandling med mera för att sammanställa ett resultat. LÄS MER

 4. 4. "Du kan svaret men du förstår inte själva frågan" : En kvalitativ intervjustudie av nyanlända elevers uppfattning om språkintroduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elina Wieser; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; intervjustudie; språkintroduktion; elevperspektiv; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever på språkintroduktionsprogrammet upplever sin skolvardag. Studiens material utgörs av elevintervjuer, tre enskilda och två gruppintervjuer, och dessa har analyserats tematiskt. Informanterna berättar att de önskar möte, att de känner sig delvis utanför. LÄS MER

 5. 5. Nyanländ i Sverige, men också i  SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hiba Ismailat; Hiba Faour; [2023]
  Nyckelord :Språkutveckling; skolspråk; nyanlända elever; förstaspråk; modersmål; SO undervisning ämne; andraspråkselever; utmaningar; årskurs F–3; resurser och arbetssätt.;

  Sammanfattning : Sverige har en ökad etnisk mångfald som har resulterat i att klassrummen i de svenska skolorna är allt mer heterogena. Detta innebär att lärarna undervisar elever från olika delar av världen med olika språkliga förutsättningar och behov samt att lärarna stöter på elever vars modersmål inte är svenska. LÄS MER