Sökning: "nyanställd"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet nyanställd.

 1. 1. Välkommen hit, välkommen hem : En kvalitativ studie om lärares uppfattning omintroduktionsprocessen på en svensk utlandsskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jesper Davidsson; [2023]
  Nyckelord :introduktion; onboarding; lärare; utlandsrekrytering;

  Sammanfattning : Världen har de senaste decennierna blivit alltmer globaliserad, och både arbetsgivare och arbetstagare kan på grund av detta söka sig utanför sina landsgränser när det gäller att hitta ett passande jobb. Forskning har beskrivit hur viktig introduktionsprocessen är för att en nyanställd på ett effektivt sätt ska bli en produktiv del av verksamheten. LÄS MER

 2. 2. En ny form av onboarding : En kvalitativ studie om nyanställdas upplevelse av onboardingprocessen i en hybrid organisation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Fredriksson; Ludwig Bjarneteg; [2023]
  Nyckelord :gemenskap; hybrid onboarding; ledarskap; struktur;

  Sammanfattning : Efter pandemin har det hybrida arbetet blivit allt vanligare på arbetsmarknaden. Det hybrida för med sig nya sätt att kommunicera, leda och känna gemenskap till sina kollegor. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskans upplevelse av att vara nyanställd inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christoffer Gustafsson; Ida Torin; [2023]
  Nyckelord :nyanställd; specialistsjuksköterska; ambulanssjukvård; trygghet; feedback; mentorskap;

  Sammanfattning : Specialistsjuksköterskans uppdrag inom ambulanssjukvården när komplicerat och har en stor spridning i allt från medicinska sjukdomar till trauman eller psykiska sjukdomar. Vad som skall finnas utrustningsmässigt i en ambulans finns reglerat i lagtext och själva arbetet styrs oftast med hjälp av riktlinjer, dessa kan dock vara svåra att använda vid komplexa uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Nyanställdas upplevelse av en digital onboarding-process

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Sophie Markström; Oscar Backman; [2022]
  Nyckelord :digital onboarding-process; digital induction process; induction process; new hire; teleworking; digital onboarding-process; digital introduktionsprocess; introduktionsprocess; nyanställd; distansarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av en digital onboarding-process. Studien genomfördes genom en kvalitativ metod där åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med intervjupersoner som hade genomgått en digital onboarding-process under de senaste 24 månaderna. LÄS MER

 5. 5. Från nyanställd till en del av organisationen : En studie om nyanställdas förväntningar i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Ek; Hilda Gran; [2022]
  Nyckelord :anställning; onboardning; employee retention; rekrytering;

  Sammanfattning : Författare: Sara Ek och Hilda Gran Handledare: Frederic Bill Examinator: Hans Wessblad Program: Human Resource Management, 180 hp Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E Titel: Från nyanställd till en del av organisationen: En studie om nyanställdas förväntningar i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst Frågeställning: Vilka förväntningar har nyanställda gentemot arbetsgivaren under perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst? Syfte: Studiens syfte är att beskriva nyanställdas förväntningar för att urskilja hur organisationer kan utveckla employee retention i perioden innan tillträdet av tjänst. Metod: Studien utgår från en induktiv forskningsansats och har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER