Sökning: "nyckelbiotoper"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet nyckelbiotoper.

 1. 1. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Sammanfattning : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefine Palmgren; [2020]
  Nyckelord :nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. LÄS MER

 3. 3. Överklagbart förvaltningsbeslut? : Fallet med nyckelbiotopsregistreringarna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Ahlm-Marklund; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; förvaltningsbeslut; förvaltningsbesluts överklagbarhet; nyckelbiotopsinventering; nyckelbiotopsregistrering;

  Sammanfattning : Förvaltningsmyndigheter intar i skilda sammanhang och på varierande sätt ställningstaganden för hur enskilda förväntas agera i olika situationer. Med anledning av en myndighets uttalanden kan frågan om myndighetens ställningstagande är ett överklagbart beslut uppkomma. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsköpares värdering av skyddad skogsmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristin Malmqvist; Jonna Sundin; [2019]
  Nyckelord :Forest property; nature conservation; forest protection; forest owner; Skogsfastighet; naturreservat; biotopskyddsområde; skyddad skogsmark; fastighetsägare;

  Sammanfattning : I Skatteverkets fastighetstaxering 2017 infördes ett nytt ägoslag för skogsmark. Mark skyddad av biotopskyddsområde eller naturreservat går nu som ägoslaget produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. Eftersom detta är ett relativt nytt ägoslag saknas underlag som kan stödja värdering vid fastighetstaxering. LÄS MER

 5. 5. Skogsmyror (Formica rufa-gruppen) i monokulturell granskog och i nyckelbiotoper med hög andel gran i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Germund Petersson; [2019]
  Nyckelord :Skogsmyror; Formica rufa-gruppen; myrstackar; monokultur; nyckelbiotop; gran;

  Sammanfattning : Ants belonging to the Formica rufa group (wood ants) and their mounds have a large impact on forest ecosystems. This makes them considered keystone species. Several species of wood ants are threatened globally according to the IUCN red list. LÄS MER