Sökning: "nyckelbiotoper"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet nyckelbiotoper.

 1. 1. En studie om skogsägares syn på hållbart skogsbruk i Sverige : En analys av skogsägares värderingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emil Sjösten; Simon Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable forestry; demography; individual forest owners; sustainability; policy; species protection; Sweden s environmental goals; protected areas; woodland key habitats; authorities; forest certification; survey; Hållbart skogsbruk; demografi; enskilda skogsägare; hållbarhet; policy; artskydd; Sveriges miljömål; skyddade områden; nyckelbiotoper; myndigheter; skogsbrukscertifiering; enkätundersökning;

  Sammanfattning : This study intends to investigate how different demographic groups among individual forest owners in Sweden view issues related to sustainable forestry. The study also intends to investigate what different individual forest owners perceive as positive/negative aspects in terms of species protection and policy changes. LÄS MER

 2. 2. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Sammanfattning : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. All scales matter : effects on the landscape-, stand-, substrate- and temporal scale on occurrence of two deadwood living microlichens

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Edith Bremer; [2021]
  Nyckelord :extinction debt; deadwood; microlichens; continuity forest; landscape structure;

  Sammanfattning : Understanding extinction debt and how species are affected by landscape structure is important knowledge in order to form strategies for species protection in forestry and conservation. In this study, I investigate whether an extinction debt can be detected in two deadwood living lichen species by modelling their occurrence against past and present habitat amount in the landscape as well as amount of continuity forest (i. LÄS MER

 4. 4. Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Erica Hästdahl; [2021]
  Nyckelord :rödlistade lavar; rödlistade mossor; rödlistade vedsvampar; naturvårdsarter; signalarter; skogliga nyckelbiotoper; naturvårdande skötsel; naturvårdsbränning;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 utfördes en inventering av naturvårdsarter av kryptogamer i ett tallskogsområde söder om Harrsjön i Ånge kommun, Västernorrlands län. Området är ca 9 ha och ligger inom SCAs markinnehav. LÄS MER

 5. 5. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefine Palmgren; [2020]
  Nyckelord :nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. LÄS MER