Sökning: "nyckelfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet nyckelfrågor.

 1. 1. Storyline: flexibel eller uppstyrd undervisningsmetod? En kvalitativ studie om lärares planering och upplevelse av Storyline

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lovisa Thor; [2021-09-23]
  Nyckelord :Storyline; nyckelfrågor; händelser; karaktärer; planering; planeringsmatriser; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Studien är en del av ett aktionsforskningsprojekt som syftar till att utveckla en skolas Storylineverksamhet. Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare planerar undervisningen för en Storyline. LÄS MER

 2. 2. Intelligent hydropower : Making hydropower more efficient by utilizing machine learning for inflow forecasting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Claesson; Sam Molavi; [2020]
  Nyckelord :machine learning; inflow forecasting; hydropower; HBV model; maskininlärning; tillrinningsprognostisering; vattenkraft; HBV-modell;

  Sammanfattning : Inflow forecasting is important when planning the use of water in a hydropower plant. The process of making forecasts is characterized by using knowledge from previous events and occurrences to make predictions about the future. Traditionally, inflow is predicted using hydrological models. LÄS MER

 3. 3. Högläsning och boksamtal : En kvalitativ studie om högläsning och boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Idamaria Nordas; Frida Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :högläsning; boksamtal; språkutveckling; språkutvecklande arbetssätt; read-alouds; reading aloud; booktalk;

  Sammanfattning : Att undersöka uppfattningar och ta del av lärares erfarenheter rörande högläsning, boksamtal kopplat till elevernas språkutveckling inom årskurs 1–4 ger en bild av hur verkligheten i skolorna ser ut gällande ovannämnda moment av svenskaundervisningen. Denna studies huvudsyfte är att undersöka vilka pedagogiska syften lärarna har med högläsning och boksamtal samt hur dessa moment används i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Milda Holmberg; [2020]
  Nyckelord :brownfield; ruderatmark; miljövård; bevarande; exploatering; föroreningar; naturvärden; biodiversitet; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Ruderatmarker, övergivna impediment som tidigare utvecklats för till exempel bostäder eller industri, som senare återkoloniserats med varierande ekologisk sammansättning är värdefulla för biologisk mångfald i urbana miljöer. Trots att de här markerna ofta har högre artdiversitet än mer intensivt skötta grönområden prioriteras de bort när det finns ett exploateringsbehov. LÄS MER

 5. 5. Felaktiga minnen : Hur pålitligt är människans minne?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jennifer Sorto; [2018]
  Nyckelord :falska minnen; bestämda minnen; ledande frågor; bestämda frågor; ögonvittne;

  Sammanfattning : Ögonvittnen kan vara mycket användbara vid rättsfall och felaktig information kanpåverka vittnen. Detta är på grund av att människans minne är formbart och blir felaktigaminnen (Loftus, 2003). LÄS MER