Sökning: "nyckeltal ikea"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nyckeltal ikea.

 1. 1. Inköpsmätning av indirekt material och tjänster - en flerfallsstudie

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Pierre Axelsson; Kristoffer Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :purchasing metrics; performance measurements; indirect procurement; stragegi; nyckeltal; mätning; mognadsgrad; mognad; KPI; inköpsstrageti; inköpsmätning; Indirekt inköp; key performance measurements; procurement strategy; strategy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur mogna företagets inköpsavdelningar är och om mognadsgrad har något samband mellan hur de arbetar och mäter sin inköpsfunktion, samt att undersöka hur stora företag jobbar med indirekt inköp idag. Problembeskrivning: De olika frågorna som studien önskar besvara kan sammanfattas enligt följande: * Var befinner sig företagens mognadsgrad enligt van Weeles utvecklingsmodell? * Hur arbetar företagen med indirekt inköp? * Hur jobbar företagen med mätning av indirekt inköp? * Finns det något samband mellan mognadsgrad och användandet av nyckeltal för indirekt inköp? * Andra erfarenheter för indirekt inköp? Metod: För att kunna ge svar på forskningsfrågorna har metoden flerfallsstudie använts. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätningssystem: Styrning, Planering och Uppföljning i tjänsteföretag : En utvärderingsstudie av IKEA Hemmas PMS

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Madeleine Olsson; Julia Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Performance Measurement System; KPI; evaluation studies; Service Company; information system; Prestationsmätningssystem; KPI; Nyckeltal; Utvärdering; Utvärderingsstudie; tjänsteföretag; informationsflöde;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Controller, 4FE12E, VT 2014 Författare: Madeleine Olsson och Julia Henriksson Examinator och Handledare: Fredrik Karlsson   Titel: Prestationsmätningssystem: Planering, Styrning och Uppföljning i tjänsteföretag – en utvärdering av IKEA Hemmas PMS   Nyckelord: Prestationsmätningssystem, KPI, nyckeltal, utvärdering, utvärderingsstudie, tjänsteföretag, informationsflöde   Bakgrund: Det är vitalt att organisationer löpande förvaltar sitt prestationsmätningssystem (PMS) i syfte att säkerställa att rätt saker mäts. Om inte måtten följs upp kontinuerligt och utvärderas, kan prestationsmätning bli en kostsam process som inte leder till några förbättringar för organisationen. LÄS MER

 3. 3. Hur budgetlös styrning kan uppfylla budgetens syften

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Caroline Manninen; Eva Olsson; [2012]
  Nyckelord :Budget; Beyond Budget; purposes of budget; Budget; budgetlös; budgetens syften;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur två företag som frångått den traditionella budgetprocessen arbetar med sin ekonomistyrning samt vilka verktyg de använder för att uppfylla budgetens syften. Utöver detta undersöks även vilka förutsättningar som krävs för att kunna arbeta budgetlöst. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturens styrka - Att styra med hjärta och hjärna istället för med hela handen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Svensson; Ken Ogenbratt; Ida Hedegärd; [2005]
  Nyckelord :IKEA; företagskultur; organisationskultur; ekonomistyrning; styrmedel; ledarskap och motivation.;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemformulering: Den större uppmärksamheten riktad mot etik ochföretagsvärderingar har påverkat arbetssökande till att i större utsträckning söka sig till organisationer med stark företagskultur. Således har det idag blivit allt viktigare var man arbetar och med vem istället för med vad. LÄS MER