Sökning: "nyetablering"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet nyetablering.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Case Study on Applications of Measurement Equipment for Dynamic Line Rating

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linus Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dynamic Line Rating is the concept of rating the ampacity of power lines depending on the thermodynamicconditions of the lines. It is an alternative to Static Line Ratings, which are set to maintainnetwork safety requirements under unfavourable operating conditions. LÄS MER

 3. 3. Storskalig turismutveckling på en värdefull plats : En enkätstudie om utvecklingen av naturområdet Skutberget i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism; Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism

  Författare :Albert Holmer; Oliver Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Place value; New establishments; Destination development; Local residents; Platsvärde; Nyetablering; Destinationsutveckling; Lokalinvånare;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka värdet av en plats och hur det kan påverka lokalbefolkningens inställning till storskalig turismutveckling och nyetablering. För att besvara syftet har naturområdet Skutberget i Karlstad valts ut och etableringen av Muminvärlden utifrån frågeställningarna: Hur värderas naturområdet Skutberget som plats? samt Vad har invånarna för inställning till etableringen av en Muminvärld på Skutberget? I studien testades även fyra olika hypoteser där hypotes 1 och 2 ämnar besvara frågeställning 1 medan hypotes 3 och 4 kopplar an till frågeställning 2. LÄS MER

 4. 4. Ädellövskogslagens påverkan på skogsägare och arealen ädellövskog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Fakulteten för teknik (FTK)

  Författare :Matilda Wallemyr; Maja Kroon; [2018]
  Nyckelord :Ädellöv; skogsvårdslagen; Sverige; lagar;

  Sammanfattning : De ädla lövträden har genom historien varit värdefulla för Sverige och det har funnits lagstiftning om dessa sedan 1200-talet. Syftet med denna studie var att undersöka de privata enskilda skogsägarnas uppfattning om ädellövskogslagen och om den hämmar nyetablering av ädellövskogsbestånd. LÄS MER

 5. 5. Vegetation i anlagda våtmarker : ur ett reningsperspektiv : med applikation på Västerås vattenpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Angelica Odgrim; [2018]
  Nyckelord :Våtmarksvegetation; näringsämne; tungmetall; närsalt; kväve; fosfor; reduktion; renande vegetation; våtmark; vattenväxter; näringsupptag; filtrering; Västerås vattenpark;

  Sammanfattning : Rening av dagvatten genom våtmarker och så kallade vattenparker har på senare tid blivit mer populärt, dels ut reningsaspekten men även för att området dessutom kan användas i rekreations- och utbildningssyfte på samma gång som det är ett utmärkt sätt att gynna den biologiska mångfalden. Samtidigt som det blir mer populärt att anlägga dessa vattenparker tycks kunskapen vara ganska bristfällig om vilka växter som är lämpliga att etablera utifrån ett reningsperspektiv. LÄS MER