Sökning: "nyhetsförmedling på Internet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nyhetsförmedling på Internet.

 1. 1. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 2. 2. Offentligt Etos : En Problematisk Gestaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Frida Gottvaldsson; Emma Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Gestaltning Migrationsverket Förtroendeundersökning Myndighet;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en gestaltningsstudie, frågan är om och hur de offentliga värdeprinciperna gestaltas i medias nyhetsförmedling gällande Migrationsverket. Vår undran är om det svenska folkets låga förtroende för myndigheten till viss del kan förklaras av hur värdeprinciperna gestaltas i media. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största nättidning - Aftonbladets nätupplaga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Joakim Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Internet; journalistik; inehållsanalys; Aftonbladet; ungdomar; tabloid och nyhetsvanor;

  Sammanfattning : Titel: En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största nättidning– Aftonbladets nätupplaga. Författare: Joakim JonssonHandledare: Ingegerd RydinExaminator: Ulrika SjöbergTyp av rapport: C-uppsats 10 poängUtbildning: Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Medie- och kommunikationsvetenskap 41-60 poängDenna rapport avser att undersöka Aftonbladets Internetbaserade tidning, Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Being the media : decentraliseringen av nyhetsproduktionen och dess effekter på tidningsjournalisters informationsbeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mats Tenngart; Mattias Winslow; [2006]
  Nyckelord :nyhetsförmedling på Internet; elektronisk publicering; journalister; informationsbeteende; informationssökning; online journalism; amateur journalism; information seeking behaviour; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Internet provides the common user with a variety of both traditional and non-traditional news sources, and a vast range of possibilities to contribute to the flow of information. By their participation in the production of information ordinary citizens can sometimes function as non-traditional news sources them selves and reach a potentially unlimited audience. LÄS MER