Sökning: "nyinstitutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden nyinstitutionell teori.

 1. 1. Inkluderingsprocessen av nyanlända elever i teori och praktik - en forskningsstudie om mötet mellan nyanlända elever och den svenska skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sanna Olofsson Knutsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; integrering; exkludering; likvärdig skola; svårigheter; möjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se hur inkluderingsprocessen i teori och praktik överensstämmer och hur lärare och elever beskriver sina upplevelser av mötet med varandra. Undersökningen är utförd med en kvalitativ metod och en socialkonstruktivistiskt samt nyinstitutionell teori. LÄS MER

 2. 2. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 3. 3. Facklig organisering inom policyprocessen – hur fackliga centralorganisationer upplever sin möjlighet till påverkan vid statligt utredningsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefina Tänge; [2021-01-21]
  Nyckelord :fackliga centralorganisationer; kommitté- och remissväsendet; statliga utredningar; korporativism; interaktiv samhällsstyrning; organiseringsvariabler; isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsstyrningen, sedan avkorporativiseringen, förändrat de fackliga centralorganisationernas förutsättningar för påverkan genom institutionella arenor, och i så fall hur centralorganisationerna upplever det.Teori:Uppsatsens teoretiska ramverk består av nyinstitutionell teori, och specifikt isomorfism i kombination med aktör- och strukturanalysens analysverktyg organiseringsvariabler. LÄS MER

 4. 4. Hur skolbibliotekarier själva beskriver sitt arbete med att stärka elevers digitala kompetens : En kvalitativ intervjustudie med fem skolbibliotekarier i gymnasiet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Marelius; [2021]
  Nyckelord :Skolbibliotekarie; digital kompetens; gymnasiet; professionsteori; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : During 2021 the Swedish government released a public inquiry with the purpose of strengthening the school library, to achieve this one of the propositions was to implement the concept media and information literacy into the curriculum. Today it's stated that a school librarian shall work towards strengthening the student’s digital literacy, this is the reason why this concept is used in this thesis. LÄS MER

 5. 5. ”Det är öppet mer, helt enkelt.” : Meröppen biblioteksverksamhet i Göteborgs Stad.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Cecilia Kaan; [2021]
  Nyckelord :More-open public libraries; Staff-less opening hours; Neo-institutional theory; Legitimacy; Meröppet; folkbibliotek; biblioteksservice; nyinstitutionell teori; legitimitet;

  Sammanfattning : In 2017, the City of Gothenburg implemented its first more-open unstaffed self-service library station. The following year, the first more-open library was implemented. LÄS MER