Sökning: "nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet nyman.

 1. 1. De vuxna barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Nyman; [2019]
  Nyckelord :agenda-setting; ensamkommande barn; framing; medicinsk åldersbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svensk dagspress återger debatten om medicinsk ål-dersbedömning av ensamkommande barn. Studien sträcker sig från januari 2010 till mars 2017. Studiens syfte är att undersöka vilka argument som varit framträ-dande i debatten som förts och studera huruvida det skett en förändring i debat-ten över tid. LÄS MER

 2. 2. ”Man vet aldrig när det går riktigt illa” : Sjuksköterskors upplevelser av utsatthet i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Bergqvist; Sara Nyman; [2019]
  Nyckelord :Lone working; Nursing; Safety; Threats; Violence; Ensamarbete; Hot; Omvårdnad; Säker vård; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal är på många sätt utsatta i sitt arbete. Sjuksköterskor i hemsjukvården arbetar ofta ensamma och i patienters egna hem och är därmed särskilt utsatta. Hot och våld är vanligt förekommande men utsattheten kan också vara till exempel att ha ensamt omvårdnadsansvar eller att möta oberäkneliga patienter. LÄS MER

 3. 3. A Study of Isomap Extensions and Topological Data Analysis with Applications to Financial Data

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Daniel Nyman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis focuses mainly on nonlinear dimensionality reduction. A comparison of a number of different extensions of the Isomap-algorithm found in the literature is presented as well as an introduction to the underlying theory. Further, two novel extensions of the algorithm are introduced. LÄS MER

 4. 4. Artister som (o)frivilliga ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Andersson; Nathalie Nyman; Josefine Orup; [2019]
  Nyckelord :Informal assigned leadership; music artists; followership; credibility; adaptation; Informellt tillskrivet ledarskap; artister; följarskap; trovärdighet; anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Baserat på att ett informellt ledarskap är något som tillskrivs en person av människor som har en vilja att följa denne, är ledarskapsrollen inte nödvändigtvis alltid självvald. Därmed fanns ett intresse att lyfta ledarens förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll. LÄS MER

 5. 5. Kan globala egalitarianer inte leverera? : Om Andrea Sangiovannis kritik av argumentet utifrån födelselandets moraliska irrelevans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Anna Nyman; [2019]
  Nyckelord :egalitariansim; global rättvisa;

  Sammanfattning : Oavsett om en i övrigt är egalitarian eller inte, verkar många människor ha starka intuitioner om att ojämlikheter som beror på icke-valda omständigheter är orättvisa. Då födelseland är en icke-vald omständighet har globala egalitarianer, i ljuset av detta, hävdat att egalitarianismens krav på jämlikhet inte kan stanna vid statsgränserna om vi vill leva i en rättvis värld. LÄS MER