Sökning: "oberoende bedömare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden oberoende bedömare.

 1. 1. Instrumentell och reaktiv aggression hos svenska mordbrännare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lisa Jansson; Isabel Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Aggression; instrumentell; reaktiv; mordbrand; psykologi; hovrättsdomar;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie undersökte om det var möjligt att kategorisera mordbrännares aggression som instrumentell eller reaktiv utifrån Cornells (1996) kodningsguide. Det huvudsakliga syftet med studien var att tillföra en förståelse om hur teorin gällande reaktivt och instrumentell aggression kan tillämpas när det gäller mordbrännare, och därmed även förhoppningsvis utöka användningsområdet för teorin. LÄS MER

 2. 2. Planens miljöpåverkan – En studie av bedömningsmetoder för kommunala detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Philip Hansson; [2018]
  Nyckelord :2001 42 EG; behovsbedömning; betydande miljöpåverkan; detaljplan; MKB; påverkansbedömning; detailed development plan; EIA; Environmental Assessment; significant environmental impact; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The environmental impact of each new detailed development plan must in some way be assessed in Sweden. If the impact is deemed be significant, this must be further investigated. However, the municipalities can determine themselves how the assessment is done, and the monitoring of the assessment is weak. LÄS MER

 3. 3. Matchning av patientens och terapeutens personlighetskonfiguration har betydelse för terapiutfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mikael Hägertz; Nadja Borg Ölander; [2017]
  Nyckelord :patient-therapist match; personality configurations; outcomes; psychoanalytic psychotherapy; young adults; alliance; process research; patient-terapeut matchning; personlighetskonfiguration; utfall; psykoanalytisk psykoterapi; unga vuxna; processforskning; allians; matchning; psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur terapeuters personlighetskonfiguration aktualiseras i relation till patienten tidigt i terapin samt samband mellan olika mönster av samstämmighet eller komplementaritet mellan patientens och terapeutens personlighetskonfiguration och dess betydelse för utfall.  I 33 par bestående av patient och terapeut klassificerades terapeuterna som antingen i huvudsak anaklitiska eller introjektiva utifrån Prototype Matching of Anaclitic-Introjective Configuration (PMAI) av två oberoende bedömare vilka uppvisade god interbedömarreliabilitet (kappa =0,63). LÄS MER

 4. 4. Bakteriemi vid tandvård- En litteraturstudie

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Nahid Kazemi; [2014]
  Nyckelord :Antibiotic; Bacteremia;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna studie var att kartlägga magnitud och incidens av bakteriemi vid tandbehandling, vid egen munvård samt vid tuggning.Material och metod: En systematisk sökning i PubMed och Cochrane Library genomfördes. Den systematiska sökningen resulterade i 1113 artiklar. LÄS MER

 5. 5. Hur organisatoriska, individuella och klient faktorer påverkar revisorns granskning och bedömning av klientens risker och osäkerheter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emir Bekirovski; Zinedine Belkadi; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisorer upprätthåller en viktig funktion som oberoende partisk bedömare av företags information som regleras genom lagar och förordningar. Revisorns huvudsakliga uppgift kan beskrivas att fungera som en kvalitetssäkrande länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. LÄS MER