Sökning: "oberoendehot"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet oberoendehot.

 1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER

 2. 2. Revisorsrotation och dess konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maria Pålsson; Beatrice Stenqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En revisor ska agera med objektivitet, integritet och professionell skepsis, något som riskerar att hotas vid en lång uppdragstid. För att säkerställa revisorns oberoende har regler om revisorsrotation införts. Rotationsregler har funnits i Sverige sedan 2009, och har sedan dess utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende : Skillnad mellan auktoriserade revisorer och revisorsassistenter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Svensson; Hanna Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Auditor independence; Authorized auditor; Auditor assistants; Agent theory; Independence in fact; Independence in mind; Independence threats; Auditor characteristics; Revisorns oberoende; Auktoriserad revisor; Revisorsassistent; Agentteorin; Synbart oberoende; Faktiskt oberoende; Oberoendehot; Revisorers karaktärsdrag;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är ett ständigt diskuterat och debatterat ämne. Nya skandaler fortsätter att uppstå där revisorns oberoende ifrågasätts. Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad mellan revisorers oberoendebedömning beroende på revisorns yrkestitel. LÄS MER

 4. 4. Revisorns oberoende - vilka hot och hur hanteras de? : En kvalitativ studie på revisorer för småföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Jörtner; Linnea Högberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att revisorn utgör en oberoende part i sina yrkeshandlingar kan antas vara en självklarhet. Det är krav enligt lag på att revisorn ska förhålla sig yrkesmässigt opartisk i sina uppdrag. Många gånger speglas hur revisorer för stora börsnoterade bolag ska och bör hantera hot mot denna oberoendeställning. LÄS MER

 5. 5. Revisorns oberoende : Problematiken kring revisorns personliga engagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Särndahl; Ida Lundqvist; [2015]
  Nyckelord :Auditor independenence; cilent importance; non-audit services; auditor tenure; client affiliation; cognitive dissonance and audit quality; Revisorns oberoende; klientens betydelse; erbjudandet av andra tjänster utöver revisionstjänster; mandatperiod; anknytning mellan revisor och klient; kognitiv dissonans och revisionkvalité.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker problematiken kring revisorernas personliga engagemang och mänskliga beteenden. Revisorer och klienter har båda incitament vilka används för att nå en viss önskad situation. Oavsett vad incitamenten används för är syftet att subjektivt tillfredsställa ett visst intresse. LÄS MER