Sökning: "obeskattade reserver"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden obeskattade reserver.

 1. 1. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 2. 2. Periodiseringsfonder - Svenska företags användning av periodiseringsfonder mellan 2003 och 2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bergendal; Peter Johnsson; [2014]
  Nyckelord :Periodiseringsfond; avgiftsbeläggning; obeskattade reserver; bokslutsdis-positioner; resultatutjämning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka små svenska aktiebolags användning av peri-odiseringsfonder mellan åren 2003 och 2013 för att utreda om avgiftsbeläggningen haft någon effekt. Metod: Uppsatsen är en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. LÄS MER

 3. 3. Obeskattade reserver : Har en förändring kring användandet och dynamiken mellan periodiseringsfonder och överavskrivningar inträffat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mathias Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :excess depreciation; tax allocation reserves; untaxed reserves; appropriations and deficit in activity; Överavskrivningar; periodiseringsfonder; obeskattade reserver; resultatjusterande verktyg; underskott i verksamheten;

  Sammanfattning : Syfte:År 2005 infördes en ny lag, att företagen som gjorde avsättningar till periodiseringsfonder var tvungna att beskatta en schablonintäkt som erhölls från de gjorda avsättningarna. Problemet som uppsatsen berör är huruvida användandet av överavskrivningar hade förändrats efter att lagen tillkom för periodiseringsfonder jämfört med tidigare. LÄS MER

 4. 4. Merger of full owned subsidiary : An evaluation of BFNAR 1999:1

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Christian Martinson; [2005]
  Nyckelord :accounting; merger; BFNAR 1999:1; redovisning; fusion; BFNAR 1999:1;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem1999 utfärdade BFN (bokföringsnämnden) en anvisning rörande redovisning av helägt dotterbolag, BFNAR 1999:1. Debatten kring detta område har pågått sedan mitten på femtiotalet, då olika uppfattningar om hur fusioner ska redovisas har varit ständigt närvarande. LÄS MER

 5. 5. Rätten till värdeminskningsavdrag vid nationella och internationella leasingtransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Jaensson; [2004]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Leasing är idag en väl acceptarad och etablerad finansieringsform. Den är en viktig alternativ finansieringsform för många företag och kan ge flera fördelar. Trots detta saknas i svensk rätt både civilrättsliga och skatterättsliga bestämmelser som uttryckligen reglerar leasingtransaktioner. LÄS MER