Sökning: "objective aloneness"

Hittade 1 uppsats innehållade orden objective aloneness.

  1. 1. Betydelsen av attityden till att vara för sig själv och objektiv ensamhet för högskolestudenters emotioner

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Niklas Paulsson; Viktor Skålberg; [2016]
    Nyckelord :aloneness; loneliness; objective aloneness; emotion; college students;

    Sammanfattning : Svenskar ligger i toppen gällande ensamboende men uppger låga nivåer av ensamhetskänslor. Tidigare forskning har visat att människors syn på ensamhet kan vara av betydelse för upplevelsen av ensamhet. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av objektiv ensamhet och attityd till att vara för sig själv för individers emotioner. LÄS MER