Sökning: "objekt psykologi"

Visar resultat 11 - 15 av 25 uppsatser innehållade orden objekt psykologi.

 1. 11. Comparison between gaze and moving objects in videos for smooth pursuit eye movement evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Andrea Åkerström; [2015]
  Nyckelord :2015; detecting; eye; tracking; smooth-pursuit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When viewing moving objects in videos the movement of the eyes is called smooth pursuit. For evaluating the relationship of eye tracking data to the moving objects, the objects in the videos need to be detected and tracked. In the first part of this thesis, a method for detecting and tracking of moving objects in videos is developed. LÄS MER

 2. 12. Tillsammans med dig förstår jag andra – betydelsen av joint engagement för tre-fyraåringars prestation på false belief-testet Maxi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Wallin; Lisa Sidén; [2014]
  Nyckelord :Minne för Maxi-berättelse; joint engagement; Theory of Mind; false belief; perspektivtagande; perspective taking; narrative Maxi-memory.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka betydelsen av joint engagement för tre-fyraåringars prestation på false belief-testet Maxi. Joint engagement, som beskriver upplevelsen av att dela ett objekt eller händelse med någon annan, har i tidigare studier associerats med perspektivtagande. LÄS MER

 3. 13. Det ligger i detaljerna! - Hur varierad inkodning leder till bristande episodiskt minne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Allard Dohm-Hansen; [2014]
  Nyckelord :Competitive trace theory; episodic memory; pattern separation; recognition memory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The role of the Hippocampus in episodic memory has been fervently discussed for a long time. A new model, titled ”Competitive Trace Theory”, holds that the role of this temporal lobe structure is to “contextualize” memory. This is achieved by the establishing of new, multi-modal memory traces every time the memory is reactivated. LÄS MER

 4. 14. Subjekt-Objekt intervjun: : Ett instrument att fånga hur en människa gör mening av sina upplevelser?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Johansson; Isabelle Wright; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Subjekt-objekt intervjun (SOI) syftar till att bedöma en individs nivå av mental komplexitet. Studier gällande SOIs psykometriska egenskaper är fåtaliga och i huvudsak gjorda i USA. Föreliggande studie syftade till att undersöka indikationer på inter- och intrabedömarreliabilitet samt begreppsvaliditet i en svensk kontext. LÄS MER

 5. 15. Perspektivets socialpsykologiska grund : En uppsats om perspektivets framträdande, gränser och variation i en social kontext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Peter Redving; [2012]
  Nyckelord :perspective generalized other taking the perspective of the other social self sociality; psykologi socialpsykologi kognition Henry Montgomery Joop van der Pligt Alan Page Fiske George Herbert Mead perspektiv perspektivtagande den generaliserade andra socialitetsform socialt jag social attribution;

  Sammanfattning : Uppsatsens utgångspunkt är att perspektivet utgör en psykosocial länk mellan individ och omvärld. Med grund i Henry Montgomerys perspektivmodell, som bland annat framhåller hur fakta och värderingar är intimt förbundna i social perception, förs ett resonemang kring perspektivets socialpsykologiska förankring i mellanmänskliga sammanhang. LÄS MER