Sökning: "objektivitetsanalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet objektivitetsanalys.

 1. 1. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 2. 2. Klimatdebatten behöver feministiska förklaringar : En feministisk, intersektionell objektivitetsanalys av Uppsalas kommunpolitikers uttalanden i klimatfrågan om Ärna flygplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Jenny Jakobsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min utgång i denna uppsats är att undersöka hur politiker i kommunfullmäktige i Uppsala som röstat för en lågprisflygplats på Ärna i maj 2009, vilket går emot kommunens klimatmål och kommunens eget styrdokument, rättfärdigar sitt agerande. För att komma så nära deras egna röster som möjligt har jag både använt mig av deras egna insändare i den dominerande lokala nyhetstidningen, Uppsala Nya Tidning (UNT)och transkriberat radiointervjuer med dem, som gjorts av Sveriges Radio Uppland, under det aktuella året 2009. LÄS MER