Sökning: "observation av elev i klassrummet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden observation av elev i klassrummet.

 1. 1. Formativ bedömning : Ett verktyg för lärande i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Augustsson; Matilda Krüger; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kartläggs sex internationella forskningsstudier som handlar om formativ bedömning i matematikundervisningen. I vår litteratursökning har vi använt databasen Teacher reference center och vi har använt oss av olika inkluderingskriterier och sökstrategier. LÄS MER

 2. 2. Det transspråkande klassrummet : – lärmiljöer, lärtillfällen och interaktioner i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Olivia Arvén; Jonna Bergman; Van Der Putten Johanna; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; classroom observation; observation tools; grade 2; Transspråkande; klassrumsobservation; observationsverktyg; årskurs 2;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie har användningen av transspråkande undersökts på tre olikaskolor. Transspråkande innebär i korta drag att flerspråkiga elever ges möjlighet attanvända alla sina språk i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Interaktion och frågetyper i gymnasiesärskolans klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Dahlström; Mats Larsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktion; kommunikation; specialpedagogik; särskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen var att se närmare på interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. Vi fokuserade på vilka frågetyper som ställs i särskolans klassrum. LÄS MER

 4. 4. "Jag tror inte de har en susning om hur bra vi löst det" : undervisningsorganisationen för integrerade elever mottagna i grundsärskolan med undervisning i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Burholm; [2019]
  Nyckelord :Co-teaching; curriculum for pupils with intellectual disabilities; inclusive classrooms; inclusive education; integrated pupils; intellectual disabilities; teaching organization; Grundsärskolans läroplan; medundervisning; inkluderande klassrum; inkluderande undervisning; intellektuell funktionsnedsättning; undervisningsorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och rektorer organiserar undervisningen för den integrerade grund-särskoleeleven samt vilka förutsättningar för inkludering som finns. Med hjälp av klassrumsobservationer och in-tervjuer söktes svar på följande frågeställningar: Hur organiseras undervisningen, vilka förutsättningar för inkludering finns, hur beskriver lärare och rektorer samarbetet mellan lärare, resurspersoner och speciallärare samt vilken kunskap om grundsärskolan finns på skolorna? Teoretisk förankring utgörs av Lundgrens ramfaktorteori (1972), relationell pedagogik enligt Aspelin (2013) samt de specialpedagogiska perspektiven, individperspektiv och relationellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Jag lär mig men det är barnsligt" : Perspektiv på möjligheter och hinder för skrivlärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Anna-Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Teaching writing; learning writing; sociocultural perspective; artefacts; zone of proximal development; scaffolding; possibilities; difficulties; Skrivundervisning; skrivlärande; sociokulturellt perspektiv; artefakter; proximala utvecklingsszonen; stöttning; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how four third grade pupils, who are in need of extra support in their development in writing, and their teacher describe the conditions of the teaching organization when writing factual text. The empirical material consisted of transcripts of interviews with teacher and students, supported by field notes of observations and video observations. LÄS MER