Sökning: "observation bryman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden observation bryman.

 1. 1. Samundervisning : En studie i speciallärares och ämneslärares möjligheter att uforma specialpedagogiskt stöd på gruppnivå i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Palmqvist; Anne Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Special education; elementary school; interview observation; co-teaching; inclusion; Specialpedagogik; grundskola; intervju observation; samundervisning co-teaching ; inkludering;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to contribute to an increased understanding of how specialist teachers and subject teachers co-teach in the ordinary classroom and work together with students in need of special support and to investigate which different forms of co-teaching occur when teaching language, reading and writing in elementary school. The study also aims to illustrate the special needs teachers' and teachers' perceptions of the collaboration in co-teaching and how the teachers perceive the concept of inclusion and how the specialist teacher's competence is perceived. LÄS MER

 2. 2. ”Kunskaperna är det inga fel på, de använder bara andra uttrycksformer”Lärares syn på undervisning kring ord och begrepp för elever med generell språkstörning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Wintfjäll; Maria Sverker; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur lärare för elever med generell språkstörning arbetar med ord och begreppsinlärning kopplat till skolämnena matematik och svenska.Utifrån detta syfte har för studien relevanta frågeställningar formulerats. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jeanette Hammer Lazic; Annika Ziegler Kruse; [2013]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; postenkät; specialpedagogisk handledning;

  Sammanfattning : SammanfattningKruse Ziegler, Annika & Lazic Hammer, Jeanette (2013). Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan.( Educators´experiences of special educators´instruction in preschool.). LÄS MER

 4. 4. Den virtuella mötesplatsen : En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Sarah Malm Andersson; [2006]
  Nyckelord :Anonymitet; bekräftelse; identitetsskapande; interaktion; Internet; Lunarstorm; roll; socialisation; ungdomar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur ungdomar använder sig av Lunarstorm som en del av sin vardag, och hur de med hjälp av detta community skapar en egen identitet. Uppsatsens frågeställning är: Vilken roll spelar Lunarstorm i ungdomars identitetsskapande? Uppsatsens tidigare forskning är indelad i personers livsstil och kapital, socialisation och identitet. LÄS MER