Sökning: "observation metod i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden observation metod i förskolan.

 1. 1. Blir alla barns röster hörda ? : En studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan med fokus på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Bergh; [2019]
  Nyckelord :AKK; barns delaktighet och inflytande; kommunikationssvårigheter; specialpedagogik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka användningen av det specialpedagogiska stödet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan och undersöka hur detta stöd var utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter. Forskningen visade att de barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst är barn som har kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. En studie om förskolors fysiska inomhusmiljö i Sverige och Sydafrika : Fotografisk komparativ studie i Sverige och Sydafrika

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Röyem; Madelene Svärd; [2019]
  Nyckelord :Comparative study; Preschool; Physical indoor environment; South Africa; Sweden.; Förskola. Fysisk inomhusmiljö. Komparativ studie. Sydafrika. Sverige.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur den fysiska inomhusmiljön ser ut med likheter och skillnader i en förskola i Sverige samt en förskola i Sydafrika. De här tre frågeställningar har vi utgått från för att besvara syftet och få fram ett resultat, vad för artefakter exponeras i förskolornas fysiska inom-husmiljö? Vilka likheter och skillnader synliggörs på artefakter i de fysiska inomhusmiljöerna i Sverige och i Sydafrika? Vilka likheter och skillnader synliggörs på utrustning och utrymmen i de fysiska inomhusmiljöerna i Sverige och i Sydafrika? I studien används sociokulturellt perspektiv som teoretiskt perspektiv då det sociokulturella perspektivet har en stor betydelse för hur man kan se på artefakter och dess betydelse. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares bemötande och kommunikation med de yngsta barnen vid måltidssituationer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Bergström; Jessica Thorén; [2019]
  Nyckelord :Förskola; kommunikation; verbal; icke verbal; samspel; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa kommunikationen mellan förskollärare och de yngsta barnen vid måltidssituationer samt utforska vilket bemötande barnen får. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet och i begreppet samspel. LÄS MER

 4. 4. Anknytningsmöjligheter vid inskolning i förskolan : En studie om pedagogers bemötande av barn vid inskolning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Hallström; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :inskolning; agera; bemötande; pedagog; anknytning; anknytningsteori; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja att bemöta barn i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur barn mellan ett till två år kan agera vid anknytningssituationer under sin inskolning. Den metod vi använt oss av i denna studie är observation, där vi varit icke deltagande observatörer för att i minsta mån påverka resultatet. LÄS MER

 5. 5. “Paddagogik” i förskolan : En kvalitativ studie om förskolebarns utbildning med lärplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Matilda Johansson; Sofie Karlsson Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Barns lärande; Digitala verktyg; Förskola; Lärplatta; Paddagogik; Surfplatta; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur lärplattan används i förskolebarns utbildning. Mot bakgrund av syftet ställs följande frågor: Hur kommer lärplattans användning till uttryck i förskolebarns utbildning? På vilket sätt kommunicerar barn sina erfarenheter av lärplattan? Teoretisk utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet vilket tar sin grund i barns erfarenheter och hur de kommuniceras. LÄS MER