Sökning: "observation metod i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden observation metod i förskolan.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar av vardagsteknik i undervisningen : En kvalitativ studie i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Ståhl Krantz; Jane Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :Everyday technology; technology; perception; didactic teaching; exploration; artefact; Vardagsteknik; teknik; uppfattning; didaktisk undervisning; utforskande; artefakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om och belysa deras didaktiska val i undervisningen av vardagsteknik samt hur de skapar utforskande lärsituationer i vardagsteknik. Syftet har konkretiserats till tre frågeställningar som ett hjälpmedel för att besvara studiens syfte som genomsyrar hela arbetet. LÄS MER

 2. 2. Med dans som uttrycksform : Hur barn genom dans gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av fenomenet årstider

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Dans; dans i förskolan; dans som uttrycksform; gestaltning; upplevelser av årstider.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och kommunicerar dessa via dansen. LÄS MER

 3. 3. Musikundervisning med de äldre barnen i förskolan : En fallstudie om pedagogers arbete med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Axelsson; Rätzer Stina; [2020]
  Nyckelord :preschool; music; music education; 3-5 years; Förskola; musik; musiksamling; musikundervisning; äldre barn; 3–5 år;

  Sammanfattning : Utifrån en observation och tre intervjuer har en fallstudie genomförts med syftet att synliggöra hur pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre barnen. Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla. LÄS MER

 4. 4. Genus i förskolan : En kvaliativ studie av förskolärares jämställdhetsarbete med barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Lundin; Thanushalini Thivaharan; [2020]
  Nyckelord :kön; genus; jämställdhet; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien undersöker några förskollärares syn på deras arbete med jämställdhet och hur de tillämpar jämställdhet i samlingen. Studien är kvalitativ och därför användes både observation och intervju i val av metod. LÄS MER

 5. 5. Barns interagerande i sandlådan : Sociokulturellt perspektiv på barns samspel i den fria leken utomhus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dominika Klich Olszowka; Nika Sabri; [2020]
  Nyckelord :lek; fri lek; sandlåda; sociokulturellt perspektiv; samspel; artefakter; mediering; proximala utvecklingszonen; förskola; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka barns sociala interaktion i den fria leken utifrån ett lärandeperspektiv. Undersökningen sker genom observationer av barn i förskolan som kommer senare analyseras med sociokulturella perspektiv som teoretisk ansats. LÄS MER