Sökning: "observation- och intervjustudie"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden observation- och intervjustudie.

 1. 1. Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fatima Zahra El Bakouri; Madina Alieva; [2019-02-17]
  Nyckelord :Nyanlända elever; svårigheter; repertoarer; interkulturell pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
  Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. förskollärarens vardag : Observation och intervjustudie av hur förskolläraren förebygger konflikter och vilka konfliktstrategier de använder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sabina Simm; Beatrice Sonehag; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; konfliktstrategier; förskola; likabehandlingsplan;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser förskollärarens hantering av konflikter i förskolan. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med detta i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Inaktiva äldres syn på vad som har betydelse för beteendet fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Brask; Gabriella De Basso; [2019]
  Nyckelord :Behaviour; successfull aging; physiotherapy; physical inactivity; retirement age; social cognitive theory; Beteende; framgångsrikt åldrande; fysioterapi; fysisk inaktivitet; pensionsålder; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i vårt samhälle ökar och alltfler äldre är fysiskt inaktiva, vilket kan ses som ett folkhälsoproblem. Att utforska inaktiva äldres syn på fysisk aktivitet kan bidra till värdefull kunskap när det gäller att stödja dessa personer till en ökad fysiskt aktiv livsstil. LÄS MER

 5. 5. Pojkar och flickors talutrymme i matematik och svenska : En observations- och intervjustudie ur ett genusperspektiv i två klasser i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelyn Rajasalo; Charlotta Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; kön; talutrymme; observation; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur talutrymmet och delaktigheten är fördelat mellan pojkar och flickor i ämnena matematik och svenska i två klasser i årskurs 1. Hur klasslärarna uppfattar fördelningen av de båda könens talutrymme samt huruvida detta har något samband med deras prestationer i de båda ämnena, är även av relevans för studiens syfte. LÄS MER