Sökning: "observationer i förskolan värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden observationer i förskolan värdegrund.

 1. 1. Låt de yngsta barnen få möta demokratin i förskolan! : En vetenskaplig essä om förskolans demokrati-och värdegrundsarbete med de yngsta barnen i förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Åsa Lernberg; [2019]
  Nyckelord :preschool; democratic; values; care; toddlers children between 1-3 years old ; förskola; demokrati; värdegrund; omsorg; yngsta barnen;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to investigate how to work with values and democracy in practice, when working with early childhood education and care. The thesis is presented as an essay, where the framed questions are considered using several different perspectives. LÄS MER

 2. 2. Barnen säger nej! Vad gör pedagogerna? : En studie om pedagogers förhållningssätt och bemötande

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Birgitta Husing Ranerfors; Annelie Särnholm; [2017]
  Nyckelord :barns perspektiv; barnsyn; bemötande; förhållningssätt; förskola; kommunikation; värdegrund.;

  Sammanfattning : I förskolan fostras och läggs grunden för barnens framtida lärande både när det gäller kognitiva och icke-kognitiva förmågor. I denna studie behandlades pedagogernas förhållningssätt och de värden som förmedlades till barnen av pedagogerna, medvetet eller omedvetet. LÄS MER

 3. 3. Alla barn är (o)lika - en studie kring möjligheter och hinder för barn i behov av särskilt stöd på en mångkulturell förskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann-Charlotte Carlsson; [2014-10-14]
  Nyckelord :interkulturellt förhållningssätt; kommunikation och lärande; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utforska vilka pedagogiska möjligheter det finns för barn i behov av särskilt stöd på en mångkulturell förskola för att främja kommunikation, samspel och delaktighet.Frågeställningar:1) Vilka lärandemiljöer skapar utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd på en mångkulturell förskola?2) Vilka möjligheter och hinder finns i verksamheten när det gäller barn i behov av särskilt stöd som har en annan etnisk bakgrund än svensk?3) Hur resonerar pedagogerna kring arbetet att möta barnens behov med fokus på arbetssätt, metoder, strategier och förhållningsätt?Teori: Då denna studie avser att studera pedagogernas samspel, bemötande och interaktion med barnen genom kommunikation och språk är det genom det sociokulturella perspektivet som det insamlade materialet har tolkats och förståtts. LÄS MER

 4. 4. Sagor och värdegrund : En studie av hur sagor kan användas i förskolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Stenlund; [2014]
  Nyckelord :Empati; etik; fantasi; lek;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på mer om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med sagor som ett verktyg i värdegrundsarbetet. En mycket viktig del i barns uppfostran är just att barnen får lära sig vilka grundläggande värderingar som finns i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Genus i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Donald Mészáros; Sasa Milosevic; [2014]
  Nyckelord :Förskola; genus; könsmönster; könsroll; könstillhörighet; läroplan; pedagoger;

  Sammanfattning : Meszaros, Donald och Milosevic, Sasa (2013). Genus i förskolan: En studie som undersöker pedagogers arbetssätt i förskolan. Malmö Högskola: LärarutbildningenDenna studie handlar om hur pedagoger arbetar med genus i förskolan i förhållande till läroplanen. LÄS MER