Sökning: "observationer i lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden observationer i lärmiljö.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Läsinlärning i förskoleklass : En studie av vilka läsinlärningsmetoder lärare i förskoleklass använder i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :arbetssätt; bokstavsinlärning; fonologisk medvetenhet; förskole-klass; läsinlärningsmetoder;

  Sammanfattning : I förskoleklass ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina läs- och skrivkunskaper i en varierad lärmiljö och med varierande arbetssätt. En central del i undervisningen i förskoleklass är läsinlärning. Forskning om hur barns läsutveckling sker på bästa sätt är dock tvetydigt med två tydliga poler i läsinlärningsdebatten. LÄS MER

 3. 3. “Då kan man leka här istället för att man har olika miljöer” : Skillnader i hur elever påverkar samt påverkas av lärmiljön i olika fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Lisa Jansson; Caroline Siversson; [2021]
  Nyckelord :Leisure centre; Play environments; Physical learning environment; Fritidshemmets lokaler; Elevperspektiv; Inomhusmiljö; Lärmiljö; Handlingserbjudande;

  Sammanfattning : I samband med decentraliseringen tog fritidshemmen steget in i skolan och många fritidshem delar sedan dess lokaler med skolans verksamhet. Detta gäller dock inte alla fritidshem. Det är i dag vetenskapligt belagt att den fysiska miljön har en påverkan på lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. "Mera inspirerande lärmiljöer till alla!" : En studie om pedagogiska inomhus lärmiljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Reeta Mataleena Akkanen; Kristiine Jekabson Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :pedagogisk lärmiljö; fysisk miljö; förskola; kvalitativa intervjuer; enkät; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Barnen tillbringar en stor del av sin dag i förskolans lärmiljöer. Pedagogerna som arbetar i förskolan stimulerar barnen och har ansvaret för deras ständiga utveckling inom olika ämnen. Förskolan ska erbjuda en god miljö för barnen. Vi upplever att en god miljö handlar om pedagogernas och rektorns tolkningsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Fysisk miljö och koncentration En kvalitativ flerfallsstudie i flexibelt och traditionellt utformade klassrum

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Ek; Helena Giebat; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; flexibel traditionell; inflytande; koncentration; grundskola; sociokulturellt; interaktionistiskt perspektiv; flerfallsstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse om hur utformning och möblering av den fysiska miljön kan främja skolarbete, med fokus på koncentration i klassrumsmiljön.Det undersöktes med stöd av forskningsfrågor om användning av den fysiska miljön samt hur den fysiska miljön påverkade elevers och lärares språkliga uttryck och elevers inflytande. LÄS MER