Sökning: "observationer vuxnas lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden observationer vuxnas lärande.

 1. 1. Äventyret på förskolans gård : plats, lärande och utomhuspedagogik för de yngre barnen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jocelyn Tesch; [2019]
  Nyckelord :Affordance; observationsmetod; förskolegården; utomhuspedagogik; lärande; tolkande reproduktion; barns platser;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngre barnen i ålder 1-3 använder platsen på förskolegården som ett svängrum för kreativitet i relation till deras tidigare upplevelser. Genom utförda observationer och med hjälp av teoretiska begreppen tolkande reproduktion och affordance kunde man förstå barnens handlingar på gården samt hur detta kopplas till barnens lärande utomhus. LÄS MER

 2. 2. ”Får jag vara med?” En studie om barns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Johansson; Nike Birgersson Wagner; [2018]
  Nyckelord :Samspel; Fri lek; Tillträde; Tillträdesstrategier; Lekregler;

  Sammanfattning : Då mycket av den forskning vi tagit del av berör vuxnas delaktighet i barns lek vill vi fokusera på leken mellan barnen. Syftet med studien är därmed att studera hur barn går tillväga för att få tillträde till den fria leken och hur barns samspel kan se ut. Studien har gjorts på två förskolor i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Om pedagogernas genusarbete i två förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Victoria Berggren; Kicki Lerstorp; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; Förhållningssätt; Förskola; Genus; Jämställdhet; Kön; Makt; Miljö; Normer; Pedagog;

  Sammanfattning : Studien går ut på att utveckla en förståelse över och kunskap kring hur pedagogerna bemöter barn, vad pedagogerna har för förhållningssätt, samt vad miljön kan ha för inverkan i de två förskolor som vi har gjort vår studie på utifrån ett genusperspektiv. För att ta reda på det bygger studien på öppna observationer och av semistrukturerade intervjuer med pedagoger. LÄS MER

 4. 4. "Jag kan mer än du tror!" - En studie om lärande på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Aleksandra Ciechonska; Aleksandra Olszanowska; [2017]
  Nyckelord :förskola; lärande utveckling; pedagogers roll; sociokulturell teori; utelek; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur pedagoger tar vara på barns utelekar för att utveckla deras kunskaper och hur detta påverkar barnets lärande och utveckling. Tidigare forskning betonar vikten av vuxnas närvaro i barns lekar eftersom det har positiva konsekvenser för barns lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Frihet och inflytande ur barns och pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Egil Karlow; [2017]
  Nyckelord :power; influence; children; preschool; democracy; activity theory; makt; inflytande; barn; förskola; demokrati; aktivitetsteori; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande och frihet i förskolan. Studien bygger på observationer, intervjuer och diskussioner på en förskoleavdelning. LÄS MER