Sökning: "observationsprotokoll"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet observationsprotokoll.

 1. 1. Att modifiera eller inte modifiera? – En observationsstudie kring två avdelningars följsamhet till WHO:s checklista för säker kirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Berg; Natalie Lindberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :patientsäkerhet; kommunikation; teamarbete; WHO-checklista för säker kirurgi; följsamhet; operation;

  Sammanfattning : Background: In modern healthcare, various types of surgery are a huge part of the daily routine. Nevertheless, medical errors due to surgery are still part of the reality. The surgical environment constitutes as a high-risk environment, that makes it important for all staff members to work preventively to avoid medical errors. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar NO-lärare med naturvetenskapliga språket i klassrummet? : En analys av NO-undervisning genom epistemologiska riktningsgivare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Berglund; [2019]
  Nyckelord :NO-undervisning; begreppsintroduktion; epistemologiska riktningsgivare;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur NO-lärare arbetar med det naturvetenskapliga språket i grundskolans årskurs 9. Studien försöker även ta reda på hur många begrepp en lärare använder under en observation för att synliggöra innehållet. Studien analyserar lärarens språk genom att använda epistemologiska riktningsgivare som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Är begränsade resurser ett hinder för ett bra möte i vården? : Observationsstudie utifrån ett etnografiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Andrea Bergman; Caroline Öquist; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Icke-verbal kommunikation; Kenya; Patientcentrering; Verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Bemötande och kommunikation är centrala delar inom vården. Under ett möte avgör kommunikationen till stor del behandlingens utfall. Denna studie gjordes i Kenya. Kenya är ett utvecklingsland där fysioterapi är ett lågprioriterat yrke jämfört med andra vårdyrken. LÄS MER

 4. 4. Hur frågor i undervisning påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Adner; Mats Sahli; [2019]
  Nyckelord :frågor; klassrumsdiskurs; kognitiv; språkutveckling; teknik; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka användandet av frågor i grundskolans undervisning och hur olika typer av frågor påverkar elevers språkutveckling. Undersökningen omfattar observationer av ca 200 elever i tre grundskolor, årskurserna 7 till 9 i ämnet teknik under sammanlagt nio lektionstimmar, samt intervjuer av tre lärare. LÄS MER

 5. 5. Könsstereotyper och Könsöverskridande mönster : En text- och bildanalys av den rekommenderade barnlitteraturen till undervisningsmaterialet Före Bornholmsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Charlie Berg; Daniel Hultenius; [2019]
  Nyckelord :Före Bornholmsmodellen; kön; genus; könsstereotyper; könsöverskridande; maskulinitet; femininitet; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Gender stereotypes and transgender patterns – a text and image analysis of the recommended children's literature for Före Bornholmsmodellen   Förskolans läroplan (2016) benämner att en utav förskolans uppgifter är att motverka könsstereotyper och normer kring kön. Med utgångspunkt ur detta är studiens syfte att se hur pojkar och flickor framställs utifrån könsnormer, maskulinitet och femininitet i barnlitteraturen som är rekommenderad för barn i 2,5–4 årsåldern i Före Bornholmsmodellen. LÄS MER